İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2020/9

                 6/7/2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/21) ile Endonezya Cumhuriyeti’nde mukim PT Elegant Textile Industry ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarından gerçekleşen 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve 55.11 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmuştur.

 

Bilgilerinize,

 

 

22 Mayıs 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31134

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/9)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 6/7/2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/21) ile Endonezya Cumhuriyeti’nde mukim PT Elegant Textile Industry ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarından gerçekleşen 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve 55.11 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Endonezya: Endonezya Cumhuriyeti’ni,

b) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

c) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ç) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

d) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Endonezya’da mukim PT Elegant Textile Industry ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarından gerçekleşen soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edilmiştir. T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile tabloda GTP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında tabloda gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

gozetim 2020/9

Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTP ve 4 üncü maddede yer alan tabloda yer alan eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemlerin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlemler, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2020/8

          31/12/2018 tarihli ve 30642 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/2) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve 55.11 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmuştur.

 

Bilgilerinize,

 

 

 

 

22 Mayıs 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31134

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/8)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 31/12/2018 tarihli ve 30642 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/2) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve 55.11 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

b) Endonezya: Endonezya Cumhuriyeti’ni,

c) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

ç) Hindistan: Hindistan Cumhuriyeti’ni,

d) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

e) Pakistan: Pakistan İslam Cumhuriyeti’ni,

f) Tayland: Tayland Krallığı’nı,

g) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ğ) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’ni,

h) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) ile ÇHC, Endonezya ve Hindistan’a yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin ve 8/4/2014 tarihli ve 28966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/2) ile Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam’a yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde üçüncü fıkradaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

(3) Endonezya’da mukim PT Elegant Textile Industry ve PT Sunrise Bumi Textiles firmaları, 6/7/2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/21) ile işbu Tebliğe konu nihai gözden geçirme soruşturması kapsamından çıkarılmıştır.

gozetim 2020-8

Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTP’leri, eşya tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemleri tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTP ve 4 üncü maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemlerin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlemler, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

İngiltere Brexit gümrük vergileri sitesi

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bulaşık makinesi, dondurucu ve Noel ağaçları gibi ürünler 1 Ocak 2021’den itibaren İngiltere’ye vergisiz giriş yapacak.

( Otomotiv ve tarım gibi bazı sektörler ise Avrupa hariç tutulmak üzere)

 

İngiltere yayınladığı internet sitesinden ürünlere uygulanacak vergi oranlarını paylaşmıştır.

 

Aşağıdaki link aracılığı ile tüm verilere ulaşılabilmektedir.

 

https://www.check-future-uk-trade-tariffs.service.gov.uk/tariff?q=3926&n=100&p=1

 

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

İthalat Rejim Kararı 2565 “yeni İGV”

 

Sayın ilgili

Yeni çıkan karar ile Mermer, Minarel maddeler, Klorurler, Asitler, Plastikten Hortum borular,yer kaplamalari, Plastik Levhalar, Plastik kutu, kasa, Vulkanize kaucuktan borular hortumlar, V kayislari, demir celikten esyalar, Aluminyumdan esyalar, Hava pompalari, vb bir çok eşya için uygulamaya konulan İlave Gümrük Vergileri hakkında ekli karar yayınlanmıştır.

 

Karar Geçici Maddesi gereği  “ Bu kararın yayım tarihinden önce Türkiye’ ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, Kararın Ek 1 inde yer alan ilave gümrük vergisi oranı tahsil edilir.” hükmü amirdir.

 

Bilgilerinize,

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

İHRACAT GENELGESİNDE DEGISIKLIK

Genelge değişiklik yazısına istinaden(buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 14.05.2020 tarih ve 270983 sayılı yazısına istinaden Efektif olarak getirilen ihracat bedelleri kısmında yer alan Nakit Beyan Formunun düzenlenme tarihinden itibaren 30 gün içinde Nakit Beyan Formunun ve Nakit Beyan Formunu  konusu efektifin bankalara tevdi edilmesi gereklidir.

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen Gümrük Kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200515-12_dosyalar/image002.gif

 

Bilgilerinize

 

 

15 Mayıs 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31128

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/8)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen Gümrük Kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200515-12_dosyalar/image002.gif

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İnternet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” başlığı altında sırasıyla “İthalat İşlemleri”, “E-İmza Uygulamalarına Giriş”, “İthalat İşlemleri” bağlantıları takip edilerek elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, www.turkiye.gov.tr adresinden de başvurulabilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü alanında “TPS-0963-Gözetim Belgesi Tarım”, Tebliğ/Karar alanında ise bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanılır.

İnceleme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca, sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

MADDE 5 – (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Belgesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

Yaptırım

MADDE 6 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 7 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Kuru Soğan İhracatı – Firma Başına Limit Hakkında

         Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan 11.05.2020 tarihli, 1326696 sayılı yazıda; kuru soğan ile ilgili içinde bulunulan üretim sezonunda Bakanlıklarınca iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edilmesinden bahisle yapılan değerlendirmede hasadın yoğunlaşmaya başlamasıyla oluşacak arz fazlasının bir kısmının ihracatla değerlendirilebilmesi amacıyla yeniden sınırlı bir miktarda kuru soğana ihracat ön izni verilmesinin kararlaştırılmış olduğu ve "daha önce ihracat yapmış gerçek veya tüzel kişiler öncelikli" olmak üzere, ön izin işlemlerinin firma başına 250 tona kadar sınırlı olacak şekilde yürütüleceği belirtilmiştir.

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar İçin Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının ve Yolcuların Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2019/2144) (14.05.2020)

       

Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar İçin Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının ve Yolcuların Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği yayınlanmıştır.

 

       Tebliğ ile araçların ve bu araçlar için tasarlanan ve imal edilen aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin genel özellikleri ve güvenliği hakkında tip onayı ile yolcuların ve korunmasız karayolu kullanıcılarının korunması ve güvenliğine, güvenlik, yakıt verimliliği ve CO2 emisyonları ile ilgili olarak lastik basıncı izleme sistemleri hususunda araçların tip onayına, yeni imal edilen lastiklerin güvenlik ve çevresel performansları bakımından tip onayına ilişkin şartları belirlemektir.

 

Bilgilerinize,

 

 

Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar İçin Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının ve Yolcuların Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2019/2144) (14.05.2020 t. 31127 s. R.G.)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Araçların ve bu araçlar için tasarlanan ve imal edilen aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin genel özellikleri ve güvenliği hakkında tip onayı ile yolcuların ve korunmasız karayolu kullanıcılarının korunması ve güvenliğine,

b) Güvenlik, yakıt verimliliği ve CO2 emisyonları ile ilgili olarak lastik basıncı izleme sistemleri hususunda araçların tip onayına,

c) Yeni imal edilen lastiklerin güvenlik ve çevresel performansları bakımından tip onayına,

ilişkin şartları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 19/4/2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in 4 üncü maddesinde belirtilen M, N ve O kategorisi araçlar ile bu araçlar için tasarlanan ve imal edilen aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından, AB/2018/858 Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen tanımlar geçerlidir. Söz konusu tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Acil durum şeritte tutma sistemi: En azından şeritten ayrılma gerçekleştiğinde veya gerçekleşmek üzere olduğunda ve bir çarpışmanın gerçekleşmesi muhtemel olduğunda, sürücünün şerit veya yol sınırına göre aracı güvenli bir pozisyonda tutmasına yardımcı olan sistemi,

c) Acil duruş sinyali: Aracın arkasındaki diğer yol kullanıcılarına, araca geçerli yol koşullarına göre yüksek bir geciktirme kuvveti (frenleme gibi) uygulandığını belirten ışıklı sinyal fonksiyonunu,

ç) A-direği: Aracın şasisinden tavanına uzanan, en öndeki ve en dıştaki tavan desteğini,

d) Akıllı hız desteği: Özel ve uygun geri bildirimler sağlayarak sürücünün yol ortamına uygun hızı korumasına yardımcı olan sistemi,

e) Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı: Motorlu araçlarda satış sonrası alkol kilitleme cihazlarının takılmasını kolaylaştıran standart bir arayüzü,

f) Araç ana kontrol anahtarı: Aracın bütünleşik elektronik sistemini, aracın sürücü bulunmadan park edilmiş olması durumunda olduğu gibi, kapalıdan normal işletim moduna getiren cihazı,

g) Araç katarlama (konvoy sürüşü): Sürücülerin çok az ya da hiç müdahalesi olmadan yolculuğun belirli bölümleri için araçların otomatik olarak bağlandığında birbirleri arasındaki mesafeyi otomatik olarak ayarlayabilmesine ve öncü aracın hareketindeki değişikliklere uyum sağlamasına izin veren otomatik sürüş destek sistemleri ve bağlantı teknolojilerinin kullanılması suretiyle iki veya daha fazla aracın bağlanarak konvoy oluşturmasını,

ğ) Azami kütle: İmalatçı tarafından belirtilen, teknik olarak izin verilen azami yüklü kütleyi,

h) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ı) BM/AEK: Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunu,

i) Gelişmiş acil frenleme sistemi: Olası bir çarpışmayı otomatik olarak algılayabilen ve bir çarpışmayı hafifletmek veya çarpışmadan kaçınmak amacıyla aracı yavaşlatmak için aracın frenleme sistemini harekete geçirebilen sistemi,

j) Gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı: Sürücünün trafik durumuna dikkat etmeye devam etmesine yardımcı olan ve dikkati dağıldığında sürücüyü uyaran sistemi,

k) Geri manevrada algılama: Geri manevra sırasında öncelikle çarpmayı önlemek amacıyla sürücünün aracın arkasındaki insanların ve nesnelerin varlığından farkında olmasını sağlayan sistemi,

l) Hidrojen aksamı: Hidrojen tanklarını ve hidrojen sisteminin parçasını oluşturan veya hidrojenle doğrudan temas halinde olan hidrojen yakıtlı araçların diğer tüm parçalarını,

m) Hidrojen sistemi: Hidrojenle çalışan tahrik sistemi veya yardımcı güç ünitesi hariç, hidrojenle çalışan bir araç üzerine takılan hidrojen aksamlarının ve bağlantı parçalarının montajını,

n) Hidrojen yakıtlı araç: Aracı hareket ettirmek için yakıt olarak hidrojen kullanan herhangi bir motorlu aracı,

o) Hidrojen tankı: Hidrojen yakıtının asıl hacmini depolayan hidrojen sistemindeki aksamı,

ö) Hidrojenle çalışan tahrik sistemi: Aracı hareket ettirmek için kullanılan enerji dönüştürücüsünü,

p) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

r) Korunmasız karayolu kullanıcısı: Özellikle bisikletliler ve yayalar ile tahrikli iki tekerlekli araç kullanıcıları dâhil yol kullanıcılarını,

s) Lastik basınç izleme sistemi: Lastiklerin basınç değerlerini veya zaman içinde basınç değişimini değerlendirebilen ve araç hareket halindeyken kullanıcıya ilgili bilgileri iletebilen, araca takılı sistemi,

ş) Olay veri kaydedicisi: Çarpışmadan hemen önce, çarpışma sırasında ve hemen sonrasında çarpışmanın kritik parametrelerini ve bilgilerini sadece kaydetme ve depolama amacıyla kullanılan sistemi,

t) Otonom araç: Sürücünün devamlı kontrolü olmadan, ancak sürücü müdahalesinin yine de beklendiği veya gerekli olduğu, belirli bir süre için otonom olarak hareket etmek üzere tasarlanmış ve imal edilmiş motorlu aracı,

u) Ön koruma sistemi: Orijinal donanım tamponuna ek olarak, bir nesneye çarpma durumunda aracın dış yüzeyini hasar görmekten korumak üzere tasarlanan, sadece aracın ışıklarını korumak amaçlı ve 0,5 kg’dan daha az kütleye sahip yapılar hariç, ön koruma çerçevesi veya ilave bir tampon gibi ayrı bir yapı veya yapıları,

ü) Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarısı: Araç sistemleri analizi yoluyla sürücünün uyanıklığını değerlendiren ve gerektiğinde sürücüyü uyaran sistemi,

v) Sürücü müsaitliği/uygunluğu izleme sistemi: Uygulanabilir olduğunda, özel durumlarda sürücünün sürüş işlevini otonom bir araçtan devralacak bir pozisyonda olup olmadığını değerlendiren sistemi,

y) Şeritten ayrılma uyarı sistemi: Aracın kullandığı şeridin dışına sapması durumunda sürücüyü uyaran sistemi,

z) Tam otonom araç: Herhangi bir sürücü kontrolü olmadan otonom olarak hareket etmek üzere tasarlanmış ve imal edilmiş motorlu aracı,

aa) Tampon: Herhangi bir ön koruma sistemini kapsamayan, bir aracın başka bir araçla düşük hızlı bir önden çarpışma gerçekleştirmesi durumunda aracı korumak üzere tasarımlanan, ilaveler dâhil aracın herhangi bir ön, alt veya dış yapısını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İmalatçıların Yükümlülükleri

Genel yükümlülükler ve teknik şartlar

MADDE 4 – (1) İmalatçılar; piyasaya arz edilen, tescil edilen veya hizmete giren tüm yeni araçların ve piyasaya arz edilen veya hizmete giren tüm yeni aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin bu Yönetmelik ve uygulama mevzuatının şartlarına uygun olarak tip onaylı olmasını sağlar.

(2) Ek-I’de listelenen BM/AEK Regülasyonlarına göre tip onayı, bu Yönetmelik ve uygulama mevzuatının gereklerine göre AB tip onayı olarak kabul edilir.

(3) Teknik ilerleme ve düzenleyici gelişmeler dikkate alınarak, zorunlu olarak uygulanacak yeni BM/AEK Regülasyonlarının eklenmesi veya zorunlu uygulanan BM/AEK Regülasyonu seviyesinin güncellenmesi amacıyla Ek-I’de değişiklik yapan mevzuatın AB’de yayımlanmasını müteakip bu mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanabilir.

(4) İmalatçılar, araç yolcularının ve korunmasız karayolu kullanıcılarının yaralanma riskini en aza indirecek şekilde araçların tasarlanmasını, imal ve monte edilmesini sağlar.

(5) İmalatçılar ayrıca; araç, aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin, aşağıda yer alan konularla ilgili şartlar dahil, uygulama mevzuatında yer alan teknik özellikler, tek tip prosedür, ayrıntılı teknik şartlar ile test prosedürlerine ve Ek-II’de belirtilen tarihlerden itibaren Ek-II’de listelenen ilgili şartlara uygun olmasını sağlar.

a) Bağlanma sistemleri, çarpışma testi, yakıt sistemi bütünlüğü ve yüksek voltajlı elektrik güvenliği.

b) Korunmasız karayolu kullanıcıları, görme ve görünebilirlik.

c) Araç şasisi, frenleme, lastikler ve dümenleme.

ç) Araç üstü aygıtlar, elektrik sistemi, araç aydınlatması ve siber saldırılar dahil izinsiz kullanıma karşı koruma.

d) Sürücü ve sistem davranışı.

e) Genel araç yapısı ve özellikleri.

(6) Teknik ilerleme ve düzenleyici gelişmeler dikkate alınarak özellikle beşinci fıkranın (a) ila (e) bentleri, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ila (f) bentleri, 7 nci maddesinin ikinci ila beşinci fıkraları, 9 uncu maddenin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları, 11 inci maddenin birinci fıkrası ile ilgili olarak ve araç, aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin yüksek seviye genel güvenliğini ve araç yolcularının ve korunmasız karayolu kullanıcılarının yüksek seviye korunmasını sağlamak amacıyla, zorunlu olarak uygulanacak yeni BM/AEK Regülasyonlarının eklenmesi, zorunlu uygulanan BM/AEK Regülasyonu seviyesinin güncellenmesi veya uygulama mevzuatının yayımlanması/güncellenmesi suretiyle, Ek-II’de değişiklik yapan mevzuatın AB’de yayımlanmasını müteakip bu mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanabilir.

(7) Ek-II’de listelenen şartlar ile ilgili araç, aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin onaylanmasına dair tek tip prosedür ve teknik şartlara ilişkin uygulama mevzuatının AB’de yayımlanmasını müteakip bu mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanabilir.

Lastik basınç izleme sistemleri ve lastikler ile ilgili özel şartlar

MADDE 5 – (1) Araçlar, çeşitli yol ve çevre koşullarında herhangi bir lastikte basınç kaybı meydana geldiğinde sürücüyü uyaracak araç içi uyarı verme yeteneğine sahip hassas bir lastik basınç izleme sistemi ile donatılır.

(2) Lastik basınç izleme sistemleri, düşük lastik basıncında sıfırlama veya yeniden kalibrasyonu önleyecek şekilde tasarlanır.

(3) Piyasaya arz edilen tüm lastikler, Ek-II’de listelenen ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve çevresel performans şartlarını karşılar.

(4) Lastik basınç izleme sistemleri hakkında araçların tip onayı ve lastiklerin araçlara montajı ile ilgili teknik özellikler dahil lastiklerin tip onayına dair tek tip prosedür ve teknik şartlara ilişkin uygulama mevzuatının AB’de yayımlanmasını müteakip bu mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanabilir.

Motorlu araçların tüm kategorileri için gelişmiş araç sistemleri

MADDE 6 – (1) Motorlu araçlar aşağıda belirtilen gelişmiş araç sistemleri ile donatılır:

a) Akıllı hız desteği.

b) Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı.

c) Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarısı.

ç) Gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı.

d) Acil duruş sinyali.

e) Geri manevrada algılaması.

f) Olay veri kaydedicisi.

(2) Akıllı hız destek sistemi, aşağıdaki asgari şartları sağlar:

a) Sürücünün, geçerli hız sınırı aşıldığı durumda hızlandırıcı kontrolüyle veya özel, uygun ve etkili geri bildirim sayesinde hız sınırının aşıldığından haberdar olması mümkün olmalıdır.

b) Sistemi kapatmak mümkün olmalıdır. Hız sınırı hakkında bilgi hala sağlanabilir ve akıllı hız destek sistemi araç ana kontrol anahtarının her etkinleştirilmesinde normal çalışma modunda olmalıdır.

c) Özel ve uygun geri bildirim, altyapı sinyallerinin veya elektronik harita verilerinin veya araç içinde her ikisinin de kullanımına dayanarak, trafik işaretleri ve sinyallerinin gözlenmesiyle elde edilen hız sınırı bilgisine dayanmalıdır.

ç) Sistem, sürücülerin sistemin talep ettiği araç hızını aşma ihtimalini etkilememelidir.

d) Gerçek sürüş koşulları altında hata oranını önlemek veya en aza indirmek için sistemin performans hedefleri belirlenmelidir.

(3) Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi, kapalı döngü sistemi içerisinde topladığı veya bunun dışında işlediği amaçla ilgili gerekli olanlar haricinde hiçbir veriyi sürekli olarak kaydetmeyecek veya saklamayacak şekilde tasarlanır. Ayrıca, hiçbir zaman bu verilere üçüncü taraflarca erişilemez veya üçüncü tarafların istifadesine sunulamaz ve işleme amacı ortadan kalktıktan sonra bu veriler derhal silinir. Bu sistemler ayrıca, çakışmayacak şekilde tasarlanmalı ve bir eylemin her iki sistemi de tetiklemesi durumunda sürücüyü ayrı ayrı ve aynı anda veya kafa karıştırıcı bir şekilde uyarmamalıdır.

(4) Olay veri kaydedicileri, özellikle aşağıdaki şartları sağlar:

a) Bir çarpışmadan kısa bir süre önce, çarpışma esnasında ve hemen sonraki süreye göre kaydetme ve saklama kabiliyetine sahip olan olay veri kaydedicisindeki veriler; aracın yoldaki hızını, frenlemesini, konumunu ve devrilmesini (yana yatma-devrilme durumunu), bütün güvenlik sistemlerinin aktivasyonunun durumunu ve oranını, 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi, fren aktivasyonu ve araca monte aktif güvenlik ve kaza önleme sistemlerinin ilgili giriş parametrelerini, yüksek doğruluk ve verinin sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde içerir.

b) Olay veri kaydedicileri devre dışı bırakılamaz.

c) Aşağıdaki şekilde verileri kaydetme ve saklama kabiliyetine sahip olmalıdır:

1) Kapalı devre bir sistemde çalışır.

2) Topladığı veriler gizli tutulur ve manipülasyona ve kötüye kullanıma karşı korunur.

3) Topladığı veriler, kesin araç tipi, varyantı ve versiyonu ve özellikle araca takılan aktif güvenlik ve kaza önleme sistemlerini tanımlayabilmelidir.

ç) Kaydedilebilen veriler, standart bir arayüz üzerinden, sistem ve ayrı teknik ünite tip onayının amaçları dahil olmak üzere ve 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenir. Kaydedilen veriler, ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde yalnızca kaza araştırması ve analizi amacıyla veri güvenliğine ilişkin gerekli her türlü teknik ve idari tedbir alınmak suretiyle yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına sunulabilir.

(5) Olay veri kaydedicisi, araç tanıtım numarasının araç gösterge bölümünün son dört basamağını veya münferiden aracın kendisinin, sahibinin veya sahibinin tanımlanmasına izin verebilecek başka herhangi bir bilgiyi kaydedemez ve depolayamaz.

(6) Birinci fıkrada belirtilen gelişmiş araç sistemleri hakkında araçların tip onayına ve ayrı teknik ünite olarak birinci fıkranın (a), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen gelişmiş araç sistemlerinin tip onayına ilişkin özel test prosedürlerine ve teknik şartlara ilişkin uygulama mevzuatının AB’de yayımlanmasını müteakip bu mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanabilir.

Binek araçlara ve hafif ticari araçlara ilişkin özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin ve uygulama mevzuatının M1 ve N1 kategorisi araçlara uygulanabilir olan diğer şartlarına ek olarak, söz konusu kategorideki araçlar ikinci ila beşinci fıkralardaki şartları ve altıncı fıkrada belirtilen uygulama mevzuatındaki teknik şartları sağlar.

(2) M1 ve N1 kategorisi araçlar, aşağıdaki iki faza göre tasarlanan ve monte edilen gelişmiş acil frenleme sistemleri ile donatılır:

a) Birinci fazda, motorlu aracın önündeki engellerin ve hareketli araçların algılanması.

b) İkinci fazda, motorlu aracın önündeki yayaları ve bisikletlileri kapsayacak şekilde, (a) bendinde belirtilen algılama kabiliyetinin arttırılması.

(3) M1 ve N1 kategorisi araçlar, ayrıca acil durum şeritte tutma sistemi ile donatılır.

(4) Gelişmiş acil frenleme sistemleri ve acil durum şeritte tutma sistemleri özellikle aşağıdaki şartları sağlar:

a) Sürücü tarafından gerçekleştirilecek bir dizi hareketle, sistemlerin her seferinde birer birer (ayrı ayrı) kapatılması mümkün olmalıdır.

b) Araç ana kontrol anahtarının her etkinleştirilmesinde sistemler normal çalışma modunda olmalıdır.

c) Sesli uyarıları kolayca önlemek mümkün olmalı, ancak böyle bir işlem aynı zamanda sesli uyarılar dışındaki sistem işlevlerini durdurmamalıdır.

ç) Sürücü, bu sistemleri geçersiz hale getirebilmelidir.

(5) M1 ve N1 kategorisi araçlar, korunmasız karayolu kullanıcılarının korunmasını arttırmak ve çarpışma durumunda olası yaralanmalarını azaltmak amacıyla genişletilmiş kafa çarpma koruma bölgesi ile donatılacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

(6) İkinci ila beşinci fıkralarda belirtilen şartlara göre araçların tip onayına dair tek tip prosedür ve teknik şartlara ilişkin uygulama mevzuatının AB’de yayımlanmasını müteakip bu mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanabilir.

Binek araçlar ve hafif ticari araçlar için ön koruma sistemleri

MADDE 8 – (1) M1 ve N1 kategorisi araçlara orijinal ekipman olarak takılan veya bu kategori araçlar için ayrı teknik ünite olarak piyasada bulundurulan ön koruma sistemleri, ikinci fıkrada belirtilen şartlara ve üçüncü fıkrada belirtilen uygulama mevzuatındaki teknik şartlara uygun olmalıdır.

(2) Ayrı teknik ünite olarak ön koruma sistemleri; tip onaylı olduğu araç tipi, varyantı ve versiyonlarının ayrıntılı bir listesi ve açık montaj talimatları ile birlikte piyasada bulundurulur.

(3) İmal ve montajı ile ilgili teknik şartları da dahil ön koruma sistemlerinin tip onayına dair tek tip prosedür ve teknik şartlara ilişkin uygulama mevzuatının AB’de yayımlanmasını müteakip bu mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanabilir.

Otobüs ve kamyonlara ilişkin özel şartlar

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin ve uygulama mevzuatının M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlara uygulanabilir olan diğer şartlarına ek olarak, söz konusu kategorideki araçlar ikinci ila beşinci fıkralardaki şartları ve yedinci fıkrada belirtilen uygulama mevzuatındaki teknik şartları sağlar. M2 ve M3 kategorisi araçlar ayrıca altıncı fıkrada belirtilen şartları sağlar.

(2) M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlar, yedinci fıkrada belirtilen uygulama mevzuatındaki teknik şartlara uygun şeritten ayrılma uyarı sistemi ve gelişmiş acil frenleme sistemi ile donatılır.

(3) M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlar, aracın önüne veya yanına yakın bir mesafede bulunan yayaları ve bisikletlileri algılayabilen ve bu gibi korunmasız karayolu kullanıcıları ile çarpışmayı önleyebilen veya uyarı verebilen gelişmiş sistemler ile donatılır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen sistemler, özellikle aşağıdaki şartları sağlar:

a) Sürücü tarafından gerçekleştirilecek bir dizi hareketle, sistemlerin her seferinde birer birer (ayrı ayrı) kapatılması mümkün olmalıdır.

b) Araç ana kontrol anahtarının her etkinleştirilmesinde sistemler normal çalışma modunda olmalıdır.

c) Sesli uyarıları kolayca önlemek mümkün olmalı, ancak böyle bir işlem aynı zamanda sesli uyarılar dışındaki sistem işlevlerini durdurmamalıdır.

ç) Sürücü, bu sistemleri geçersiz hale getirebilmelidir.

(5) M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlar, sürücü koltuğundan korunmasız karayolu kullanıcılarının doğrudan görülebilmesi için, farklı araç kategorilerinin özelliklerini de göz önünde bulundurarak önde ve sürücünün yan tarafında bulunan kör noktaları en aza indirecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.

(6) Sürücüye ilave olarak 22 yolcu kapasitesini aşan ve yolcuların sık sık yapacağı harekete imkân sağlamak üzere ayakta duran yolcular için alanları bulunan M2 ve M3 kategorisi araçlar, tekerlekli sandalye kullanıcıları da dâhil olmak üzere hareket kabiliyeti kısıtlı kişilerce erişilebilecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.

(7) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen şartlara göre araçların tip onayına ve üçüncü fıkrada belirtilen sistemlerin ayrı teknik ünite olarak onaylanmasına dair tek tip prosedür ve teknik şartlara ilişkin uygulama mevzuatının AB’de yayımlanmasını müteakip bu mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanabilir. Beşinci fıkrada belirtilen şartlara göre araçların tip onayına dair tek tip prosedür ve teknik şartlara ilişkin uygulama mevzuatının AB’de yayımlanmasını müteakip bu mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanabilir.

Hidrojen yakıtlı araçlara ilişkin özel şartlar

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin ve uygulama mevzuatının M ve N kategorisi araçlara uygulanabilir olan diğer şartlarına ek olarak, söz konusu kategorilere ait hidrojenle çalışan araçlar, bunların hidrojen sistemleri ve bu tür sistemlerin aksamları üçüncü fıkrada belirtilen uygulama mevzuatındaki teknik şartları sağlar.

(2) İmalatçılar, üçüncü fıkrada belirtilen uygulama mevzuatındaki teknik şartlara uygun olarak hidrojen sistemlerinin ve hidrojen aksamlarının monte edilmesini sağlar. İmalatçılar ayrıca, hidrojenle çalışan araçların kullanım ömrü boyunca hidrojen sistemlerinin ve aksamlarının muayenesi amacıyla gerekli bilgileri sağlar.

(3) Hidrojen ile çalışan araçların, malzeme uyumluluğu ve yakıt depoları da dahil olmak üzere hidrojen sistemlerinin onaylanması ve takılmaları için teknik şartlar da dahil olmak üzere hidrojen aksamlarının tip onayına dair tek tip prosedüre ve teknik şartlara ilişkin uygulama mevzuatının AB’de yayımlanmasını müteakip bu mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanabilir.

Otonom ve tam otonom araçlara ilişkin özel şartlar

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin ve uygulama mevzuatının ilgili kategorideki araçlara uygulanabilir olan diğer şartlarına ek olarak, otonom araçlar ve tam otonom araçlar aşağıdaki bentler ile ilgili ikinci fıkrada belirtilen uygulama mevzuatındaki teknik şartları sağlar. Bununla birlikte, (c) bendinde belirtilen sürücü müsaitliği/uygunluğu izleme sistemleri ile ilgili teknik şartlar tam otonom araçlar için uygulanmaz.

a) Sinyalizasyon, dümenleme, hızlanma ve frenleme dâhil olmak üzere, aracın kontrolü için sürücünün yerine geçen sistemler.

b) Araca, aracın durumu ve çevresindeki alan hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan sistemler.

c) Sürücü müsaitliği/uygunluğu izleme sistemleri.

ç) Otonom araçlar için olay veri kaydedicileri.

d) Örneğin çoklu markalı katarlama için veri alışverişi uyumlaştırılmış formatı.

e) Diğer karayolu kullanıcılarına güvenlik bilgisi sağlayan sistemler.

(2) Birinci fıkranın (a) ila (e) bentlerinde belirtilen sistemler ve diğer parçaların ve otonom ve tam otonom araçların kamuya açık yollarda güvenli şekilde kullanılabilmesi için otonom ve tam otonom araçların tip onayına dair tek tip prosedür ve teknik şartlara ilişkin uygulama mevzuatının AB’de yayımlanmasını müteakip bu mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Uygulama mevzuatı

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen ilgili uygulama mevzuatının AB’de yayımlanmasını müteakip söz konusu mevzuat görev ve sorumluluk alanına göre Bakanlık tarafından yayımlanabilir.

Komite

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hususlar, 11/1/1997 tarihli ve 22874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile oluşturulan Motorlu Araçlar Teknik Komitesi (MARTEK) tarafından görüşülebilir. MARTEK tavsiye niteliğindeki görüşünü Bakanlığa bildirebilir.

Diğer hükümler

MADDE 14 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulaması ile ilgili gerekli alt düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

(2) 4 üncü maddenin altıncı ve yedinci fıkralarının, 5 inci maddenin dördüncü fıkrasının, 6 ncı maddenin altıncı fıkrasının, 7 nci maddenin altıncı fıkrasının, 8 inci maddenin üçüncü fıkrasının, 9 uncu maddenin yedinci fıkrasının, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının ve 12 nci maddesinin istisnası olarak; bu Yönetmelik kapsamında ilgili uygulama mevzuatının AB’de yayımlanmış ancak Türkiye’de yayımlanmamış olması durumunda, Ek-II’de belirtilen uygulama tarihleri dikkate alınarak, AB’de yayımlanan ilgili mevzuat bu Yönetmeliğin amaçları bakımından uygulanabilir.

(3) AB/2018/858 Yönetmeliğinin 82 nci maddesinin dördüncü fıkrası, 86 ncı maddesinin birinci, beşinci, yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 87 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları, bu Yönetmeliğin uygulaması kapsamında da geçerlidir.

(4) Bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 11 inci maddelerinin uygulamasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri saklıdır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik, motorlu araçların ve bunlar için tasarlanan römorklar, sistemler, aksamlar ve ayrı teknik ünitelerin genel güvenliği ve korunmasız karayolu kullanıcılarının ve yolcuların korunması ile ilgili tip onayı hakkındaki (AB)2019/2144 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Regülasyonu dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinde herhangi bir anlaşmazlık veya yanılgı olması durumunda, birinci fıkrada belirtilen ve bu Yönetmeliğin esas aldığı (AB)2019/2144 sayılı Regülasyonun orijinal metni esas alınır.

Uygulama takvimi

MADDE 16 – (1) Araç, aksam, sistem ve ayrı teknik üniteler ile ilgili olarak;

a) Ek-II’de belirtilen ilgili tarihten itibaren; Ek-II’deki özel şartlara istinaden ve bu şartlarla ilgili gerekçelerle, bu Yönetmelik ve uygulama mevzuatının gerekliliklerini sağlamayan herhangi bir yeni tip araç, aksam, sistem veya ayrı teknik üniteye AB tipi onayı veya ulusal tip onayı verilmez.

b) Ek-II’de belirtilen ilgili tarihten itibaren; Ek-II’deki özel şartlara istinaden ve bu şartlarla ilgili gerekçelerle, bu Yönetmelik ve uygulama mevzuatının gerekliliklerini sağlamayan tip onayı mevcut yeni imal edilecek araçlara, AB/2018/858 Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin amaçları bakımından uygunluk belgesi düzenlenemez. Uygunluk belgesi tarihi anılan tarihten önce olan belirtilen kapsamdaki tam araçlar anılan tarihten itibaren 12 ay içerisinde satılır ve tescil edilir, tamamlanmamış araçlar ise anılan tarihten itibaren 18 ay içerisinde satılır ve temel aracın tip onay tarihinde geçerli olan hükümler çerçevesinde tamamlanarak bu süre zarfında tescil edilir. AB/2018/858 Yönetmeliğinin 86 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri saklıdır.

c) Ek-II’de belirtilen ilgili tarihten itibaren; Ek-II’deki özel şartlara istinaden ve bu şartlarla ilgili gerekçelerle, anılan tarihten sonra imal edilen ve bu Yönetmelik ve uygulama mevzuatının gerekliliklerini sağlamayan aksam veya ayrı teknik ünitelerin piyasaya arzına veya hizmete girmesine izin verilmez.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 17 – (1) Aşağıda belirtilen mevzuat yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 29/8/2010 tarihli ve 27687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yayaların ve Diğer Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının Korunması Hakkında Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği ((AT)78/2009).

b) 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hidrojen ile Çalışan Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT)79/2009).

c) 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT).

ç) 1/12/2012 tarihli ve 28484 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Ön Cam Buz Çözme ve Buğu Giderme Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/672/2010).

d) 14/8/2012 tarihli ve 28384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Tescil Plakasının Takıldığı ve Sabitlendiği Alan ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1003/2010).

e) 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Çekme Tertibatları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1005/2010).

f) 4/8/2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Ön Cam Silme ve Yıkama Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1008/2010).

g) 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Motorlu Araçların Çamurlukları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1009/2010).

ğ) 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Araç Tanıtım Numarası ve İmalatçının Zorunlu Levhaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/19/2011).

h) 1/12/2012 tarihli ve 28484 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Belirli Sınıflarına Ait Paçalık Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/109/2011).

ı) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Lastiklerinin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/458/2011).

i) 1/12/2012 tarihli ve 28484 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Vites Değiştirme Göstergeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/65/2012).

j) 1/12/2012 tarihli ve 28484 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlarda Araç Girişi ve Manevra Özelliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/130/2012).

k) 18/9/2013 tarihli ve 28769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Belirli Kategorileri İçin Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/347/2012).

l) 18/9/2013 tarihli ve 28769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlara Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/351/2012).

m) 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Kütle ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1230/2012).

(2) 661/2009/AT, (AT)78/2009 ve (AT)79/2009 Yönetmeliklerine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; araç, aksam, sistem veya ayrı teknik ünitelere (AT)78/2009, (AT)79/2009, 661/2009/AT Yönetmelikleri ve bunların uygulaması kapsamındaki mevzuata göre verilen tip onaylarını, söz konusu araç, aksam, sistem veya ayrı teknik ünite için uygulanan ilgili şartlar bu Yönetmelik ve uygulama mevzuatı kapsamında değiştirilmediği veya yeni şartlar eklenmediği sürece, 5/7/2022 tarihi itibarıyla geçersiz hale getirmez.

(2) Onay kuruluşu, birinci fıkrada belirtilen tip onaylarına kapsam genişletme yapmaya devam eder.

(3) Bu Yönetmeliğin istisnası olarak; Ek-IV’te belirtilen tarihlere kadar 117 sayılı BM/AEK Regülasyonu şartlarına uymayan araçların ve aksamların üretimine, Ek-IV’te belirtilen şartlar çerçevesinde izin verilir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü maddesinin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları, 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası, 7 nci maddesinin altıncı fıkrası, 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası, 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 11 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 12 nci, 13 üncü ve 14 üncü maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri 6/7/2022 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Türk Eximbank’tan Covid-19 nedeniyle tahsili geciken ihracat alacakları için ihracatçılara, “alacaklarınızı sigorta ettirin” çağrısı geldi.

Türk Eximbank’tan Covid-19 nedeniyle tahsili geciken ihracat alacakları için ihracatçılara, “alacaklarınızı sigorta ettirin” çağrısı geldi.

 

       Covid-19 salgınının pandemiye dönüştüğü, ihracatta tahsilatlarda gecikmelerin yaşandığı bugünlerde, Türk Eximbank’tan Covid-19 nedeniyle tahsili geciken ihracat alacakları için ihracatçılara, “alacaklarınızı sigorta ettirin” çağrısı geldi. Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan, ihracatçıların Eximbank’ın uygun fonlamalarının yanı sıra; alacak sigortasını da kullanmalarını tavsiye etti.

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

0701.90 tarife alt pozisyonunda yer alan Patates (taze veya soğutulmuş) ticari isimli eşyaya aşağıdaki tebliğ ile CIF kıymeti Brüt Ton başına 500,00 USD olarak gözetim kıymet uygulaması yürürlüğe konulmuştur.

 

Bilgilerinize,

 

 

13 Mayıs 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31126

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/7)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200513-21_dosyalar/image002.gif

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” başlığı altında sırasıyla “İthalat İşlemleri”, “E-İmza Uygulamalarına Giriş”, “İthalat İşlemleri” bağlantıları takip edilerek elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, www.turkiye.gov.tr adresinden de başvurulabilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü alanında “TPS-0963-Gözetim Belgesi Tarım”, Tebliğ/Karar alanında ise bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanılır.

İnceleme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca, sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

MADDE 5 – (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Belgesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

Yaptırım

MADDE 6 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 7 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi