İsrail Devleti menşeli 7005.29 gümrük tarife pozisyonu altında “Diğerleri” olarak yer alan renksiz düzcam ürününe yönelik haksız rekabetin önlenmesine ilişkin teblig yayınlanmıştır

Yerli üretici Trakya Cam Sanayii A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden İsrail Devleti menşeli 7005.29 gümrük tarife pozisyonu altında “Diğerleri” olarak yer alan renksiz düzcam ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasları aşağıdaki tebliğ ile belirlenmiştir.

 

 

23 Haziran 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31164

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/10)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Trakya Cam Sanayii A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden İsrail Devleti menşeli 7005.29 gümrük tarife pozisyonu altında “Diğerleri” olarak yer alan renksiz düzcam ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1)  Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

c) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

ç) İsrail: İsrail Devleti’ni,

d) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

e) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,

f) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

g) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu ürün

MADDE 4 – (1) Önleme tabi ürün, 7005.29 GTP’i altında “Diğerleri” olarak yer alan renksiz düzcamdır.

(2) Bahse konu GTP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya eşya tanımlarında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Trakya Cam Sanayii A.Ş. tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu firma bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır. Diğer taraftan, bahse konu başvuru Düzce Cam San. ve Tic. A. Ş. tarafından da desteklenmiştir.

Mevcut önlem

MADDE 6 – (1) İsrail menşeli 7005.29 GTP’i altında sınıflandırılan başvuru konusu ürüne yönelik, 27/6/2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/23) ile CIF bedelin %20’si ve %37,57’si oranlarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Gerekçe

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 28/8/2019 tarihli ve 30872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/27) ile İsrail menşeli mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile İsrail menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları, ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak, 11 inci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara, soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliği ile başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(4) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları

MADDE 10 – (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

E-posta: damping@ticaret.gov.tr

Tel: +90 312 204 75 00

www.ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta adresine gönderir.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz.

(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 11 – (1) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 9 uncu maddenin birinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz şekilde, mevcut verilere göre yapılır.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Meri önlemin uygulanması

MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, meri önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 14 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Gümrük Genel Tebliği(Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) Karayolu ile hızlı kargo kapsamı ticarete yetkili gümrükler

Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ve Muratbey Gümrük Müdürlüğü; Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Mersin Gümrük Müdürlüğü; Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Yalova Gümrük Müdürlüğü; Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Esenboğa Gümrük Müdürlüğü; Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Trabzon Gümrük Müdürlüğü ve GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Gaziantep Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.” İfadesine yer verilmiştir.

 

Bilgilerinize,

 

 

 

18 Haziran 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31159

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI)

(SERİ NO: 4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 8)

MADDE 1 – 10/3/2013 tarihli ve 28583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Bu Tebliğ kapsamında kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ve Muratbey Gümrük Müdürlüğü; Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Mersin Gümrük Müdürlüğü; Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Yalova Gümrük Müdürlüğü; Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Esenboğa Gümrük Müdürlüğü; Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Trabzon Gümrük Müdürlüğü ve GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Gaziantep Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/3/2013

28583

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/12/2016

29907

2-

29/6/2019

30816

3-

23/7/2019

30840

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

İlaç İhracatı Yapacak Firmalara

        Bilindiği üzere ilgili kurumca, ihracata yetkili firmalara, ecza depolarına ve ruhsat sahibi firmalara gümrüklerde kullanılmak üzere bilgilendirme yazısı düzenlenmektedir. Bakanlığıkça alınan 15.06.2020 tarihli Bakan Oluru neticesinde yapılacak söz konusu başvurularda ücret tahakkuk edilecek olup, ücret tarifesine Kurumun web sayfasından (Fiyat Tarifesi) ulaşılabilecektir.

 

Yukarıda bahsedilen hususlar çerçevesinde, ESY üzerinden elektronik imza aşamasından sonra ekranda görünecek referans numarası ile

      -Halkbankası’nda hesabı olan başvuru sahipleri için; Kurum Ödemeleri sekmesi üzerinden her bir başvuru için ücret yatırılması,

      -Halkbankası’nda hesabı olmayan başvuru sahipleri için; referans numarası ile doğrudan Halkbank şubesi vasıtasıyla her bir başvuru için ödeme yapılarak başvurunun tamamlanması gerekmektedir

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

DİİB kapsamında temin edilen hammaddelerin kdvli satışıyla alakalı özelge

       DİİB sahibi mükelleflerin belge kapsamında ürettikleri malları, ihraç etmesi ve KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi ile 11/1-c maddesi kapsamında tecil-terkin uygulayarak teslimi esas olarak benimsenmiş olduğundan, DİİB sahibinin yurt içinden KDV ödenmeksizin satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği ürünlerin, KDV tahsil edilerek satışında zamanında alınmayan verginin (DİİB sahibi) mükelleften aranacağı tabiidir.

 

İstanbul vergi dairesi başkanlığının özelge yazısını görüntüleyebilmek için tıklayınız.

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(3907.69)

Sayın ilgili

 

 

       3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Diğerleri” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında korunma önlemi uygulanması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi hakkında tebliğ yayınlanmıştır.

 

Bilgilerinize,

 

 

11 Haziran 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31152

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/5)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Diğerleri” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında korunma önlemi uygulanması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Ön inceleme

MADDE 2 – (1) Söz konusu başvuruya istinaden yapılan ön inceleme esnasında; ithalatın son dönemde artış gösterdiği ve yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit edilmiştir.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru konusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri ve Gözetim Dairesi

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 9942, 9293, 9937, 9952 Faks: +90 312 204 86 33

e-ağ: http://www.ticaret.gov.tr e-posta: korunma@ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait resmi KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

Ticaret Bakanlığı KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

(3) Soruşturmada “Yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan e-posta adresine gönderir.

Genel Müdürlük EBYS e-posta Adresi: korunma@ticaret.gov.tr

İlgili taraflar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bağlantı adresinde yer alan ilgili soru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında “ilgili taraf” olarak kabul edilir.

Soru formları, görüş ve bilgilerin sunulması

MADDE 6 – (1) Soruşturma ile ilgili soru formları ve başvurunun gizli olmayan özeti Bakanlığın internet sitesi (http://www.ticaret.gov.tr) “Teşkilat/İthalat Genel Müdürlüğü” başlığı altında “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında bulunan “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısında yer almakta olup bahse konu soruşturmanın sayfasından indirilir.

(2) İlgili tarafların soru formunu, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde doldurup Genel Müdürlüğe iletmeleri gerekmektedir. İlgili taraflarca soru formlarının doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz.

(4) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

İlgili tarafların dinlenmesi

MADDE 7 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf soru formunda belirtmek suretiyle Genel Müdürlüğe iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Gizlilik

MADDE 8 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

MADDE 10 – (1) Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre 6 (altı) ay uzatılabilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

İthalat Genelgesi 2020-1 ***İthalat bedelleri, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar hk ***

İTHALAT GENELGESİ

(2020/1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan:04.06.2020

İthalat bedelleri

MADDE 1 – (1) İthalat bedelleri, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, bu Karar’a ilişkin 2008/32-34 Sayılı Tebliğ ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bunlara ek olarak yapılacak düzenlemeler çerçevesinde ithalatçı ile ihracatçı arasındaki sözleşmeye ve uluslararası kurallar ile bankacılık teamüllerine göre bankalar aracılığıyla döviz veya Türk lirası (TL) olarak ödenir.

Ödeme şekilleri

MADDE 2 – (1) İthalat işlemleri uluslararası kurallar ve bankacılık teamülleri çerçevesinde; “Akreditifli Ödeme”, “Vadeli Akreditifli Ödeme”, “Vesaik Mukabili Ödeme”, “Mal Mukabili Ödeme”, “Kabul Kredili Akreditifli Ödeme”, “Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme”, “Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme”, “Peşin Ödeme” ve Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO) şekillerine göre gerçekleştirilir.

İthalat bedellerinin ödenmesi

MADDE 3 – (1) İthalat bedelleri;

-Banka kaynaklarından,

-İthalatçıya ait Döviz Tevdiat Hesabı (DTH)’ndan,

-Kredi kartından,

-16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesinde yer alan mahsup işlemlerine ilişkin koşulların sağlanması kaydıyla, ithalatçı tarafından ihracat bedeli olduğu beyan edilen alışı yapılmamış ihracat bedelinden,

-Sermaye hareketlerine ilişkin hükümler çerçevesinde sağlanan kredilerden

karşılanmak suretiyle ödenebilir.

(2) Bankalarca ithalat bedelinin ödenmesini teminen çek düzenlenemez.

(3) Bedeli kredi kartı ile ödenen ithalat işlemleri 2 Mayıs 2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

(4) İthalat bedeli, ihracatçı adına Türkiye’de açılan DTH’ye veya TL mevduat hesabına yatırılmak suretiyle ödenebilir.

(5) Mal mukabili ithalatta firmaların mal bedelinin transferine ilişkin talepleri firmanın yazılı olarak beyan edeceği gümrük beyannamesi tarih ve numarasına istinaden bankalarca yerine getirilir.

(6) Bankalarca aracılık edilen ithalat ödemeleri kapsamında firmalarca talep edilmesi halinde bu ödemelere ilişkin bilgileri içeren bir yazı veya Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeler çerçevesinde oluşturulan Belge ID bankalarca firmalara verilir.

(7) Vadeli akreditif, kabul kredili, mal mukabili ve Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO) ödeme şekline göre yapılan ithalatta, firmaların beyanına istinaden görünmeyen işlemlere ilişkin hükümler çerçevesinde faiz transferi yapılabilir.

(8) Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde KKDF hükümleri saklıdır.

Üçüncü ülkelerdeki bankalar nezdinde akreditif açılması

MADDE 4 – (1) Bankalarca, Türkiye dışındaki bir ülkeden diğer bir üçüncü ülkeye mal ithalatı yapacak yurt içinde veya dışındaki firmalar lehine bankacılık teamüllerine göre bedelleri kendi kaynaklarından veya firmaların hesaplarından karşılanmak üzere üçüncü ülkelerdeki (serbest bölgeler dahil) bankalar nezdinde akreditif açılabilir ve uluslararası kurallara göre mal bedeli için transfer yapılabilir.

Faktoring işlemleri

MADDE 5 – (1) Türkiye`de yerleşik faktoring kuruluşu ile ihracatçı firma arasında imzalanan faktoring sözleşmesi kapsamında faktoring kuruluşu tarafından ithalden önce ithalatçı firma adına yurt dışına transferi gerçekleştirilen tutarlar, ithalat ve ihracat faktoring sözleşmelerinin transferi gerçekleştiren bankaya ibrazı kaydıyla peşin ödeme olarak dikkate alınır.

Transit Ticaret

MADDE 6 – (1) Transit ticaret alış bedellerinin ödenmesinde ithalat bedellerinin ödenmesinde esas olan kurallar geçerlidir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 7 – (1) 23.07.2009 tarihli 2009-GNL-1 sayılı İhracat ve İthalat Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Genelge Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Genelge hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü yürütür.

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

ithalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 37 adet tebliglerde değişiklik yapılmıştır

Gözetim tutarlarındaki değişiklikler aşağıdaki gibidir tebliğin tamamını görüntülemek için buraya tıklayınız…

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2004/20)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2006/7)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2006/11)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2007/1)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2007/4)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2007/7)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2007/9)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2007/10)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2007/19)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2007/28)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2008/8)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2008/11)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2008/14)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2009/9)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2010/4)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2010/7)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2011/3)

 

Ek-1’inde yer alan tablodaki  8483.50.20.00.12 G.T.İ.P’li satır kaldırılmıştır.

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2011/6)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2012/1)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2013/6)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2013/12)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2017/2)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2017/6)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2017/9)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2018/3)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2018/4)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2018/6)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2018/7)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2018/8)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2018/9)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2018/10)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2018/13)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2018/14)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2019/2)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2019/6)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2019/8)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2020/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler

 

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

 

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (motorsiklet farları)

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan farlar için uygulanan GÖZETİM kıymetinin değiştirilmesi hakkında tebliği görüntülemek için tıklayınız…

 

 

 

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’ ine 1. Maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yetki

MADDE 1/A – (1) Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) bu Tebliğ hükümlerine istinaden; gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve bu kapsamda izinler vermeye yetkilidir.”

 

Bilgilerinize,

İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ  (96/31)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  19/9/1996 tarih ve 22762 sayılı R.G.

 

Madde 1– 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi uyarınca; kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış olan mallar, bu Tebliğ’in Ek’inde yer alan listede sıralanmıştır.

 

“Yetki

MADDE 1/A – (1) Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) bu Tebliğ hükümlerine istinaden; gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve bu kapsamda izinler vermeye yetkilidir.”

Madde 2- 6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin İhracat 96/2 sayılı Tebliğ, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü (26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı R.G. İhracat 2020/6 Tebliğ ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümleri, bu maddenin yayımı tarihi (bu tarih hariç) öncesinde gümrük beyannamesi tescil edilmiş mallara uygulanmaz.

Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

TS 12432 ALTIKÖŞE BAŞLI CIVATALAR – ALIŞTIRMALI – ÇELİK KONSTRÜKSİYONLAR İÇİN – SOMUNLU VEYA SOMUNSUZ STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

TS 12432 (Nisan 2017) “Altıköşe Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz”  standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemiştir.

 

Bu standart; çelik konstrüksiyonların cıvatalanmasında kullanılan mamul kalitesi C olan M12 ila M30 altıköşe başlı cıvatalar için boyutları ve teknik teslimat şartlarını kapsar. Bu standart, söz konusu cıvatalarla kullanılacak somunları ve rondelaları da kapsar. Bu standarda uygun altıköşe başlı cıvatalar, alüminyum konstrüksiyonlarda ve kompozit konstrüksiyonlarda kullanım için de uygundur.

 

TS 12432 (Nisan 2017) “Altıköşe Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

 

** Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.**

 

İlgili tebliğ aşağıdaki gibidir.

 

Bilgilerinize,

 

 

4 Haziran 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31145

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 12432 ALTIKÖŞE BAŞLI CIVATALAR – ALIŞTIRMALI – ÇELİK

KONSTRÜKSİYONLAR İÇİN – SOMUNLU VEYA SOMUNSUZ

STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2020/28)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 12432 (Nisan 2017) “Altıköşe Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz”  standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standart; çelik konstrüksiyonların cıvatalanmasında kullanılan mamul kalitesi C olan M12 ila M30 altıköşe başlı cıvatalar için boyutları ve teknik teslimat şartlarını kapsar. Bu standart, söz konusu cıvatalarla kullanılacak somunları ve rondelaları da kapsar. Bu standarda uygun altıköşe başlı cıvatalar, alüminyum konstrüksiyonlarda ve kompozit konstrüksiyonlarda kullanım için de uygundur.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 12432 (1998) “Altıköşe Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 24/4/2017 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilen TS 12432 (Nisan 2017) “Altıköşe Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 12432 (Nisan 2017) “Altıköşe Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 12432 (Nisan 2017) “Altıköşe Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 12432 (Nisan 2017) “Altıköşe Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 12432 (Nisan 2017) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standart

MADDE 8 – (1) 4/9/1998 tarihli ve 23453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-98/84-85) ile mecburi uygulamaya konulan TS 12432 (1998) “Altıköşe Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi