Yeşil Pasaport Usulunce iade edilmezse

Yeşil Pasaport Usulunce iade edilmezse

Malumları olduğu üzere, 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” uyarınca gerekli şartları sağlayan ihracatçı firma temsilcilerine ihracatçı birlikleri kanalıyla hususi damgalı pasaport alabilme hakkı tanınmaktadır. Bahsi geçen karar ile hususi damgalı pasaport alma hakkına haiz firmalar; temsilcilerinin hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini (2017/9962 Sayılı Karar, Madde 4/1) taşımadığının anlaşılması durumunda veya temsilcilerinin pasaportun geçerlilik süresi içerisinde bu şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen (temsilcinin firmadan ayrılması vb.) 15 gün içerisinde ilgili Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirimde bulunma ve hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlüdür. İade ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen firmanın diğer yetkililerine bahsekonu karar gereğince (2017/9962 Sayılı Karar, Madde 10/1) on yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmeme cezası uygulanmaktadır. Sözkonusu karar kapsamında hususi damgalı pasaport hakkına sahip üye firmaların yukarıda bahsedilen bildirim ve iade hususlarına dikkat etmesi hususi damgalı pasaport alma haklarına yönelik olası mağduriyetleri önleyecektir.

admin