Koronavirüs Nedeniyle Gümrük Yönetmeliği 332/2 Maddesine İlişkin Tedbir*Antrepo beyannamesi verme süresiyle alakalı değişiklik

Yapılan değerlendirme sonucunda; koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde, Gümrük Yönetmeliğinin 332/2 maddesinde yer alan 1 günlük ek sürenin ilgili Gümrük Müdürlüğünce mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek 5 iş günü olarak uygulanması yönündeki talimatın sonlandırılması ve Yönetmeliğin mezkur maddesinde belirtilen sürecin mer’i mevzuat hükümleri kapsamında yürütülmesi uygun bulunmuş olup, ancak ilgilisi tarafından gümrük müdürlüğüne başvuruda bulunulması ve gümrük müdürlüğünün de başvuru içeriği ek süre talebinin gerekliliğine dair olumlu kanaatinin var olması halinde, söz konusu ek sürenin Yönetmeliğin 31/3 maddesi uyarınca azami 5 iş günü olarak uygulanması mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgilerinize,

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.01.2021 tarihli 60957699 sayılı yazısı (Koronavirüs Nedeniyle Gümrük Yönetmeliği 332/2 Maddesine İlişkin Tedbir)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-40216608-100-00060957699

Konu :Koronavirüs Nedeniyle Gümrük
Yönetmeliği 332/2 Maddesine
 İlişkin Tedbir

27.01.2021 /60957699
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 16.04.2020 tarihli ve E-40216608-100-00053904766 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere; koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde, antrepolarda iş süreçleri ile gümrük idarelerindeki işlemlerin daha sağlıklı yürütülmesini ve ticari faaliyetlerin sekteye uğratılmamasını teminen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Gümrük Yönetmeliğinin 332/2 maddesinde belirtilen 2 iş günlük süreye ilişkin 1 günlük ek süre ile ilgili olarak, antrepoya gelen taşıtın 2 iş günü içerisinde en hızlı sürede işlemlerinin tamamlanarak ayrılması esas olmakla birlikte zorunluluk durumunda,

– Koronavirüs nedeniyle alınan idari tedbirlere bağlı olarak yükümlüsünce başvuru yapıldığı kabul edilerek, ilgili Gümrük Müdürlüğünce söz konusu ek sürenin Gümrük Yönetmeliğinin 31/3 maddesi uyarınca 5 iş günü olarak uygulanması,

– Gümrük Yönetmeliğinin 31/3 maddesi uyarınca verilen ek süreler de dahil süresi içerisinde antrepo beyannamesi verilmemesi halinde, antrepoda görevli gümrük memuru veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresine bilgi verilmesi ve bu durumdaki eşyanın, ilgili gümrük idaresinin denetimindeki en yakın geçici depolama yerine veya geçici depolama yeri yoksa gümrük idaresince uygun görülen yere gönderilmesi,

– Antrepolarda daha sağlıklı ve kontrollü çalışılmasını teminen Bakanlığımızca koronavirüs kapsamındaki alınan önlemler göz önünde bulundurularak gümrük müdürlüklerinde gerekli tedbirlerin alınması taalimatlandınlmıştı.

 

           Bakanlığımızca konuya ilişkin olarak yapılan değerlendirme sonucunda; koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde, Gümrük Yönetmeliğinin 332/2 maddesinde yer alan 1 günlük ek sürenin ilgili Gümrük Müdürlüğünce mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek 5 iş günü olarak uygulanması yönündeki talimatın sonlandırılması ve Yönetmeliğin mezkur maddesinde belirtilen sürecin mer’i mevzuat hükümleri kapsamında yürütülmesi uygun bulunmuş olup, ancak ilgilisi tarafından gümrük müdürlüğüne başvuruda bulunulması ve gümrük müdürlüğünün de başvuru içeriği ek süre talebinin gerekliliğine dair olumlu kanaatinin var olması halinde, söz konusu ek sürenin Yönetmeliğin 31/3 maddesi uyarınca azami 5 iş günü olarak uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Yön.Md.332/2

(2) Geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşya antrepo beyannamesinin tescilini müteakip antrepoya alınır. Antrepo beyannamesinin, taşıtın antrepoya gelişini takip eden iki iş günü içerisinde tescil edilmesi gerekir. Gümrük idaresi, sürenin bitiminden önce eşya sahibi ya da taşıyıcı tarafından yapılacak yazılı ve gerekçeli talebe istinaden bu süreyi bir gün uzatabilir. Süresi içerisinde antrepo beyannamesi verilmemesi halinde, antrepoda görevli gümrük memuru veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresine bilgi verilir ve bu durumdaki eşya, ilgili gümrük idaresinin denetimindeki en yakın geçici depolama yerine veya geçici depolama yeri yoksa gümrük idaresince uygun görülen yere gönderilir. Ancak, aynı sevkiyata konu olmakla birlikte antrepoya birden fazla taşıtla peyderpey sevk edilen ve tamamı bir seferde antrepoya alınamayacak eşya için, eşya sahibi veya temsilcisi ya da taşıyıcı tarafından ilgili gümrük idaresine yazılı talepte bulunulması halinde, gümrük idaresince, ilk eşyanın antrepoya girişinden itibaren en geç beş iş günü içinde antrepo beyannamesinin verilmesi koşuluyla eşyanın peyderpey antrepoya alınmasına izin verilebilir. İhtiyaç halinde bu süre gümrük idaresince bir defaya mahsus olmak üzere beş iş gününe kadar uzatılabilir.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi