Hususi Damgalı Pasaport İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1- Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde, bir ticaret şirketinin tür değiştirerek
diğer bir ticaret şirketine dönüşmesinde yeni türe dönüştürülen şirketin eski şirketin devamı olacağı
hükme bağlandığından, firmaların son üç takvim yılı içinde tür değişikliğine gitmiş olmaları
halinde hak sahipliğinin devam etmesi kaydıyla mevcut pasaportlarını geçerlilik süresinin sonuna
kadar kullanabilmeleri mümkündür. Ancak, yeni başvuru yapacak veya pasaportunu yenileyecek
olanların eski şirket üzerindeki pasaportunun iptalinin Bölge müdürlüğünce sisteme işlenmesinden
sonra tür değişikliğinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi ile şirketin yeni ve eski vergi levhalarını
ticaretbakanligi@hs01.kep.tr adresine İhracat Genel Müdürlüğüne muhatap dilekçe ekinde
göndermeleri gerekmektedir.

2- Son üç takvim yılı içerisinde unvan değişikliğine giden firmaların da hak sahipliğinin
devam etmesi kaydıyla mevcut pasaportlarını geçerlilik süresinin sonuna kadar kullanabilmeleri
mümkündür. Yeni başvuru yapacak veya pasaportunu yenileyecek olanların unvan değişikliği
taleplerinin de aynı şekilde İhracat Genel Müdürlüğüne muhatap dilekçe ekinde unvan
değişikliğinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi ile şirketin yeni ve eski vergi levhalarının
ticaretbakanligi@hs01.kep.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Daha önce kullanılmakta
olan ihrebys@ticaret.gov.tr adresi ise kullanıma kapatılmıştır. Tür ve unvan değişikliği ile ilgili
bilgilendirmenin öncelikle Birliklerce yapılarak sonra başvuruya yönlendirilmesi önem arz
etmektedir.

3- Firmaların hususi damgalı pasaport kontenjanlarının belirlenmesinde TÜİK (Türkiye
İstatistik Kurumu) resmi verileri dikkate alınmakta olup, firmaların ihracat istatistikleri otomatik
olarak sisteme yansıtılmakta ve bu verilerin değiştirilmesi söz konusu olmadığı gibi hizmete özel
bilgi olması nedeniyle açıklanması da mümkün bulunmamaktadır. TÜİK verileri GTS Genel
Ticaret Sistemine göre hesaplanmakta olup, İhracatçı Birlikleri verileri veya firmaların beyanı ile
farklılıklar gösterebilmektedir. Bu kapsamda yapılacak başvurularda birlik ihracat kayıtları ile
Bakanlığa yönlendirme yerine maddede izah edildiği şekilde üyelere Birlikler tarafından açıklama
yapılması yeterli görülmektedir.

4- Genel Müdürlüğümüze vaki müracaatlarda firma başvurularında talep formlarının
Birliklerce onaylanması sonrasında talep sahibine sürecin Ticaret Bakanlığından takip edilmesi
gerektiğinin bildirildiği müşahede edilmekte olup, bu nedenle bu yönde ciddi sayıda telefonla bilgi
talep edilmektedir. Talep formu sahiplerine sürecin Bakanlığımız Merkez teşkilatı değil Gümrük
ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden takip edilmesi hususunun özellikle belirtilmesi
gerekmektedir. Gereksiz işgücü ve zaman kaybının önüne geçebilmek için konu hakkında gerekli
hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.

5- Hususi damgalı pasaport almak için ihracatçı birliklerine başvuruda bulunan üyelerin
söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde Birliklerce detaylı bir şekilde bilgilendirilmesinin,
diğer hususlarda ise Birlikler tarafından aktarılarak çözüm aranmasının, telefon yerine resmi
yazışma yoluyla iş akışının sağlanmasının sistemin işleyişini daha etkin ve verimli bir hale
getireceği değerlendirilmektedir.