2021-18 KDV Tevkifatı Uygulamasında Yapılan Önemli Düzenlemeler

  • – 18 nolu "KDV Tevkifatı Uygulamasında Yapılan Önemli Düzenlemeler"

Saygılarımızla.

 

 

 

Sirküler No : 2021 / 18

Sirküler Tarihi : 19.02.2021

Konusu : KDV Tevkifatı Uygulamasında Yapılan Önemli Düzenlemeler

 

           16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı resmi gazetede Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile KDV Tevkifatı uygulamasına yönelik düzenlemeler yapılmış olup, aşağıda başlıklar halinde açıklanmaktadır.

 

1. Kısmi Tevkifat Uygulamasında Belirlenmiş Alıcıların Kapsamı Genişletildi

 

Bilindiği üzere KDV Genel Tebliğinde Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar olmak üzere iki grup halinde sayılmaktadır.

Söz konusu tebliğ ile belirlenmiş alıcıların kapsamı genişletilerek sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri eklenmiştir.

 

 

2. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetlerinde Tevkifat Oranı Ve Yeni Düzenleme

 

Yapılan düzenleme ile yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt proje hizmetlerinde tevkifat oranı (3/10) yerine (4/10) olarak yeniden düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere önceden yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt proje hizmetlerinde sadece belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen işlerde tevkifat uygulanmaktaydı. Ancak, yeni düzenleme ile KDV Mükelleflerine de 5 milyon TL ve üzerinde yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt proje hizmetleri verilmesi durumunda (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 

Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır.

 

 

3. KDV Tevkifat Oranlarında Yapılan Değişiklikler

 

Tebliğde yapılan düzenlemelerle aşağıda sayılan hizmetlerde tevkifat oranları değiştirilmiştir.

 

·        Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde uygulanan (5/10) tevkifat oranı (7/10), (Sadece Belirlenmiş Alıcılar Tevkifat Kapsamındadır.)

·        Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetlerinde uygulanan (5/10) tevkifat oranı (7/10),

·        Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında uygulanan (7/10) tevkifat oranı (9/10),

 

·        Baskı ve basım hizmetlerinde uygulanan (5/10) tevkifat oranı (7/10), (Sadece Belirlenmiş Alıcılar Tevkifat Kapsamındadır.)

·        Yük taşımacılığı hizmeti alımlarında tevkifat oranı (2/10),

·        Servis taşımacılığı hizmeti alımlarında tevkifat oranı (5/10),

·        Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerde;

 

– Yapım işlerinde uygulanan (3/10) tevkifat oranı (4/10),

– Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde uygulanan (7/10) tevkifat oranı (9/10)

olarak uygulanacaktır.

 

4. Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Düzenlemesi

 

Yapılan düzenleme ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde yer alan “Servis Taşımacılığı Hizmeti” (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü “Taşımacılık Hizmetleri” olarak değiştirilmiş olup, yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri bu tevkifat kapsamında hariç tutulmuştur.

 

Ayrıca, taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmayacaktır

 

 

5. Ticari Reklam Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Düzenlemesi

 

Yapılan düzenleme ile KDV Genel Uygulama Tebliğine “Ticari Reklam Hizmetleri” (I/C-2.1.3.2.15.) bölümü eklenerek KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar tarafından, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımlarında (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır.

 

Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmeyecektir.

 

 

6. Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesinde Tahakkuk Ettirilen KDV’nin Ödenmiş Olması Şartı

 

Tevkifatlı işlemlerde iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmazken yapılan düzenleme ile tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması zorunlu hale getirilmiştir.

 

7. Diğer hizmetlerde KDV Tevkifatının Kapsamı Genişletildi

 

Yapılan düzenleme ile KDV mükellefleri tarafından 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlara ilave olarak döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları da ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulayacaklardır.

 

8. Yürürlük Tarihi

 

Yapılan düzenlemeler ve yeni tevkifat oranları tebliğin yayım tarihini takip eden ay başından itibaren geçerli olmak üzere 01.03.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi