Kullanılmış yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin ithalat izninin verilmesi ile alakalı ithalat genel müdürlüğünün cevaben yazısı

İthalat Genel Müdürlüğü’nün kullanılmış yabancı bayraklı yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin ithalatıyla alakalı kullanılmış eşya izni verme şartları ve kullanılmış izni yerine geçebilecek(2017/3 tebliğ madde 4-5)  diğer belge ve başvurular hakkında yazısı aşağıdadır:

 

 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı :E-59335903-519

Konu :2017/3 sayılı Tebliğ Kapsamındaki Kullanılmış Eşya

 

11.06.2021 / 64545618

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi :18.05.2021 tarihli ve E-20117910-111[GGM-9]-00064016443 sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden gümrük müdürlükleri ve CİMER üzerinden iletilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 03.03.2017 tarihli ve 29996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/3 sayılı “Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ(alternatif link: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23376&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5)  kapsamına giren kullanılmış deniz taşıtlarının serbest dolaşıma girişinde, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)’e göre Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen 0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)’nin beyannameye eklenmesi gerekip gerekmediğinin açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır.

 

Malumları olduğu üzere, deniztaşıtlarının ülkemize kullanılmış olarak ithali, İthalat Rejimi Kararı’nın 7. maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüz iznine tabi olup bu izne ilişkin usul ve esaslar 31.12.2020 tarihli ve 31351 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliği ile düzenlenmiştir.

 

Bununla birlikte, 2017/3 sayılı Tebliğin 2 nci maddesinde, "Bu Tebliğ, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar ile 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin serbest dolaşıma girişlerinde uygulanır." hükmü bulunmakta olup bahse konu GTİP’ler 2021/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğin "İthaline İzin Verilen Eşya Listesi(Ek-1)/Grup 2-Deniz taşıtlar"ı bölümünde yer almaktadır. Söz konusu ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Uygunluk Yazısı bulunması halinde, Genel Müdürlüğümüz tarafından "0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)" belgesi düzenlenmektedir.

 

Ancak, 2017/3 sayılı Tebliğin, "İthal ve kayıt için aranan şartlar" (Madde 4) başlığı altında belirtilen şartları taşıması halinde, 5. maddesinde "4 üncü maddedeki şartları yerine getiren yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemisi malikinin veya birden fazla malikin olması durumunda maliklerinden birinin talebi üzerine, liman başkanlığınca kayıt veya tescili önceki kayıt belgesinde yer alan maliklerin tamamı adına yapılır.Kayıt veya tescili yapılan yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerine ilişkin gümrük işlemleri, liman başkanlıklarının ilgili gümrük daresine kayıt veya tescilinin yapıldığının bildirimini müteakip altmış gün içinde tamamlanır. Söz konusu bildirim, İthalat Mevzuatı uyarınca aranan belgeler yerine geçer."hükmü yer almaktadır.

 

Buna ek olarak 2021/9 sayılı Tebliğ Ek-1 listesinde(alternatif link: https://www.ddp.com.tr/TR/wp-content/uploads/2021/01/kullanilmis-ek-I.xlsx) yer alan söz konusu ithaline izin verilen kullanılmış eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemler için (firma tarafından elektronik ortamda alınması ve gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine kaydedilmesi gereken belge numarası) önceki yıllarda Bakanlığımız TAREKS uygulaması kullanılmakta iken 01.01.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüz İthalat Belge İşlemleri uygulaması üzerinden kullanılmış eşya ithal izin belgesi düzenlenmektedir.

 

Bu durum karşısında 2017/3 sayılı Tebliğ’de yer alan deniz taşıtlarının yine Tebliğde belirtilen şartları taşıması durumunda serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalinde Genel Müdürlüğümüz 0970 kodlu kullanılmış eşya ithal izin belgesi aranmaması ve gerekli bilgilendirmenin ilgili gümrük müdürlüklerine yapılması hususunda bilgileri ile gereğini arz ederim.

 

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ

Genel Müdür

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi