Kıymetli Müşterilerimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri niteliği taşımaktadır.

DDP GÜMRÜK Müşavirliği Limited Şirketi (“DDP GÜMRÜK”), şahıs firması müşterilerinin, tüzel kişi müşterilerinin irtibat kişilerinin ve çalışanlarının kişisel verilerini veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. Bu nedenle, KVKK uyarınca sizi bilgilendirmek istemekteyiz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK uyarınca bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

DDP GÜMRÜK kişisel verilerinizi otomatik olmayan yollarla doğrudan sizden veya otomatik yollarla çalıştığınız şirketlerden elde etmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

DDP GÜMRÜK tarafından işlenen kişisel verileriniz ve kişisel verilerinizin işleme amaçları şunlardır:

Kimlik verileriniz; finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi, nakliye süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, gümrük faaliyetlerinin yürütülmesi, ithalat ve ihracat faaliyetlerinin yürütülmesi, operasyon süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

İletişim verileriniz; finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi, nakliye süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, operasyon süreçlerinin yürütülmesi

Finansal veriler; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Risk yönetimi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

Müşteri işlem; hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, nakliye süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi, gümrük faaliyetlerinin yürütülmesi, ithalat ve ihracat faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

DDP GÜMRÜK’ün kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri şunlardır:

 1. İşlemenin sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması
 2. DDP GÜMRÜK’ün veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması ve işlemenin kanunlarda öngörülmesi
 3. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 4. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, DDP GÜMRÜK’ün meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

DDP GÜMRÜK’ün tabi olduğu mevzuat uyarınca hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verileriniz mevzuata uygun şekilde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Kişisel verilerinizin bir bölümü nakliye ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılmakta olup, gerekli olması halinde uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla hukuk bürolarına aktarılabilecektir. DDP grubu bünyesinde operasyon süreçlerinin ve müşteri ilişkileri yönetiminin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz grup şirketlerine aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

Tarafınıza ait kişisel verilerin:

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 7. Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi, itirazlarınızı ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin tüm talep ve sorularınızı aşağıdaki adrese iletebilirsiniz:

info@ddp.com.tr

Başvurularınız mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Saygılarımızla,

DDP GÜMRÜK Müşavirliği Limited Şirketi