Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Firmaların Yönetmelikçe Belirlenen Kişilere, İlgili Maddelerce Açılan Davalar Müddetince Mavi Hat Hakkının Askıya Alınması ile Alakalı Yazı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Mavi Askı İşlemleri” hakkında bir yazı yayımladı.

 

Yazıda, Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nin Onaylanmış kişi statüsü ve kapsamı başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası "Onaylanmış kişi statüsü sahiplerince, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında belgelerinin geçerlilik süresi boyunca eksik beyan usulü, kısmi teminat uygulaması ile 42/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmadan yararlanılabilir." hükmünü,

Söz konusu maddenin dördüncü fıkrası "Onaylanmış kişi statüsü sahiplerinden 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirlenen koşulları sağlayanların talep etmeleri halinde, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında belgelerinin geçerlilik süresi boyunca 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan da yararlanma izni verilebilir." Hükmünün amir olduğu iletildi.

Anılan tebliğin, Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalar başlıklı Dördüncü bölümünde yer alan Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan yararlanma izninin kapsamı alt başlıklı 42/A maddesinin birinci fıkrası ile statü belgesi sahiplerine ait gümrük beyannamesi kapsamı ithalat ve ihracat eşyası, bu koşulları sağlamayan statü belgesi sahiplerine göre daha az muayeneye tabi tutulabileceği, ikinci fıkrası ile statü belgesi sahiplerine ait "1000"rejim kodlu ihracat beyannameleri yapılacak risk analizi sonuçlarına göre mavi hatta işlem görebileceği, üçüncü fıkrası belirtilen koşulları sağlayan statü belgesi sahipleri adına tescil edilmiş olan ve "1000"dışında kalan rejim kodlu ihracat beyannameleri yapılacak risk analizi sonuçlarına göre mavi hatta işlem görebileceği hüküm altına alınarak anılan bölümde beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmaların neler olduğunun belirlendiği aktarıldı.

 

Söz konusu tebliğin 42/A maddesinin beşinci fıkrası ile Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda Cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda dava sürecinin sonunda beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar statü belgesi sahibinin bu bölümde yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmasına izin verilmemesinin hüküm altına alındığı belirtildi.

Bu kapsamda Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 19.09.2017 tarihli yazsı ile mavi hat yetkisi askıya alınan firmaların oluşturulan Mavi Hat Askı profile kaydının yapılmasının talimatlandırıldığı iletildi.

Bu itibarla anılan tebliğin 42/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırılmalardan yararlanma izni askıya alınan firmaların onaylanmış kişi statü türü fark etmeksizin mutlak suretle Mavi Askı Profiline kaydının yapılması gerektiği vurgulandı.

 

İlgili yazıyı görüntülemek için tıklayınız.(alternatif link: http://haber.evrim.com/uploads/files/12810-2.pdf)

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi