Plastik hurda ithalatı yeniden uygunluk denetimine tabi atıklar(yasak listesinden çıkarıldı) listesine eklendi

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/36) ile İthalat Denetimi Tebliğinin eklerinde yapılan değişiklikle; kısa süre önce ithali yasak atıklar listesine alınan 3915.10.00.00.00 GTİP li etilen polimerlerinden atıklar, yeniden uygunluk denetimine tabi atıklar listesine alındı. Yani ithali 18.05.2021(2021/33 tebliği öncesi) önceki durumuna geri getirilmiştir.

 

 

10 Temmuz 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31537

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

DENETİMİ: 2021/3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/36)

 

MADDE 1 ‒ 31/12/2020 tarihli ve 31351 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nin Ek-1’inde yer alan tablodaki “39.12” GTP numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

3915.10.00.00.00

Etilen polimerlerinden olanlar

                                                                                                                                 ”

MADDE 2 ‒ Aynı Tebliğin Ek-2/B’sinde yer alan tablodaki “3915.10.00.00.00” GTİP numaralı satır yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2020

31351 (4. Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/3/2021

31434

2-

18/5/2021

31485

 

 

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi