Blog

4458 Gümrük Kanununda bazı değişiklikler(havayolu taşıtlarına getirilen muafiyet ve avantajlar, milli savunma kaps gelen eşya, boru hattıyla gelen dökme eşya eksiklik fazlalık oranı, yabancı vatandaşların taşıtlarının süresiyle alakalı düzenleme)

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081) yayınlanmış olup aşağıdaki şekilde değişiklikler karşılaştırılmıştır:

14.10.2020 tarihli yönetmelik ile yapılan değişiklikler

DEĞİŞİKLİK 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 21 inci maddesinin başlığı “Demiryolu ve havayolu taşıtlarına ilişkin özel durumlar” şeklinde değiştirilmiş ve söz konusu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Eski:

Demiryolu taşıtlarına ilişkin özel durumlar

MADDE 21- (1) Aynı tip ve aynı kıymetteki demiryolu taşıtının ihraç veya yeniden ihraç edilmesi durumunda, yapılan bir anlaşmaya bağlı olarak müşterek kullanılan ve Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişinin tasarrufuna bırakılan demiryolu taşıtıyla ilgili geçici ithalat rejimi sona erdirilir.

Yeni:

Demiryolu ve havayolu taşıtlarına ilişkin özel durumlar

MADDE 21- (1) Aynı tip ve aynı kıymetteki demiryolu taşıtının ihraç veya yeniden ihraç edilmesi durumunda, yapılan bir anlaşmaya bağlı olarak müşterek kullanılan ve Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişinin tasarrufuna bırakılan demiryolu taşıtıyla ilgili geçici ithalat rejimi sona erdirilir.

(2) Ticari kullanıma mahsus hava taşıtları, diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin geçici ithalat rejimine tabi tutulabilir.

DEĞİŞİKLİK 2- Aynı Kararın 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Eski:

Geçici ithal eşyası için izin hak sahibi tarafından yapılamayacak işlemler

MADDE 43- (1) Geçici ithalat rejimi kapsamındaki eşya kiralanamaz, ödünç verilemez, bir başkasının kullanımına bırakılamaz ve satılamaz.

Yeni:

Geçici ithal eşyası için izin hak sahibi tarafından yapılamayacak işlemler

MADDE 43- (1) Geçici ithalat rejimi kapsamındaki eşya kiralanamaz, ödünç verilemez, bir başkasının kullanımına bırakılamaz ve satılamaz.

(2) Ancak, ticari kullanıma mahsus hava taşıtları, izin süresi içerisinde bir başka hava yolu şirketine kiralanabilir. Bu durumda, rejim ihlali halinde gümrük idaresine karşı izin hak sahibi sorumludur.

DEĞİŞİKLİK 3- Aynı Kararın 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski:

Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan eşya

MADDE 67- (1) Kanunun 167 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca öngörülen kurumların asli görevleri ile Müsteşarlığın kaçakçılıkla mücadele görevi ile ilgili olarak serbest dolaşıma sokacakları veya kişiler tarafından bu kurumlar adına getirilecek veya Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket ve müesseselerin yukarıda yazılı kuruluşlar tarafından verilecek siparişlerle ilgili olarak üretici sıfatıyla ithal etmeleri gereken ve miktarı ihtiyaç sahibi makam tarafından onaylanan her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ve bunların araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan yardım malzemesine muafiyet tanınır.

Yeni: 

Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan eşya

MADDE 67– (1) Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde sayılan kuramların asli görevleri ile Bakanlığın kaçakçılıkla mücadele görevi ile ilgili olarak serbest dolaşıma sokacakları veya kişiler tarafından bu kurumlar adına getirilecek veya Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket ve müesseselerin yukarıda yazılı kuruluşlar tarafından verilecek siparişlerle ilgili olarak üretici sıfatıyla ithal etmeleri gereken ve imzalanmış sözleşme veya proje kapsamında olduğu ilgili makam tarafından bildirilen her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ve bunların araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan yardım malzemesine muafiyet tanınır.

DEĞİŞİKLİK 4- Aynı Kararın 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski:

Muafiyetin kapsamı

MADDE 97- (1) Aşağıda belirtilen donatım ve işletme malzemesine muafiyet tanınır.

a) Hava ve deniz ulaşım araçları tarafından yabancı limanlar ve meydanlardan kendi ihtiyaçları için getirilen veya bu araçlar adına gönderilen donatım ve işletme malzemesi.

b) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilen hava aracı bakım kuruluşları tarafından hava ulaşım araçları için serbest dolaşıma sokulacak donatım ve işletme malzemesi.

(2) Yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan hava yolu şirketleri tarafından bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere serbest dolaşıma sokulan hava taşıtları, motorları ile bunların birinci fıkranın (a) bendi kapsamında yer almayan aksam ve parçalarına muafiyet tanınır.

(3) İkinci fıkra kapsamında muafiyet tanınacak hava taşıtlarının koltuk kapasitesinin yirmi ve üzeri olması gerekir.

(4) Birinci fıkra kapsamı eşyanın cins ve nevileri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile müştereken belirlenir.

Yeni:

Muafiyetin kapsamı

MADDE 97- (1) Aşağıda belirtilen donatım ve işletme malzemesine muafiyet tanınır.

a) Hava ve deniz ulaşım araçları tarafından yabancı limanlar ve meydanlardan kendi ihtiyaçları için getirilen veya bu araçlar adına gönderilen donatım ve işletme malzemesi.

b) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yetkilendirilen hava aracı bakım kuruluşları, tedarik kuruluşları, hava aracı tasarım ve üretim kuruluşları tarafından hava ulaşım araçları için serbest dolaşıma sokulacak donatım ve işletme malzemesi.

(2) Yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan hava yolu şirketleri tarafından bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere serbest dolaşıma sokulan hava taşıtları, motorları ile bunların birinci fıkranın (a) bendi kapsamında yer almayan aksam ve parçalarına muafiyet tanınır.

(3) İkinci fıkra kapsamında muafiyet tanınacak hava taşıtlarının koltuk kapasitesinin yirmi ve üzeri olması gerekir.

(4) Birinci fıkra kapsamı eşyanın cins ve nevileri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile müştereken belirlenir.

DEĞİŞİKLİK 5- Aynı Kararın 131 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “%4’ü” ibaresi “%6’yı” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski:

Dökme eşyada eksiklik ve fazlalık oranları

MADDE 131- (1) Dökme gelen eşyanın taşınması sırasında ortaya çıkan;

a) Ek-13’teki listede yer alan eşyada aynı ekte yer alan oranları aşmayan,

b) Ek-13’teki listede yer almayan eşyada %3’ü aşmayan,

c) Boru hatları ile taşınarak ithal edilenler haricindeki doğal gaz ürünlerinde %4’ü aşmayan,

farklılıklar için özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmaz.

Yeni:

Dökme eşyada eksiklik ve fazlalık oranları

MADDE 131- (1) Dökme gelen eşyanın taşınması sırasında ortaya çıkan;

a) Ek-13’teki listede yer alan eşyada aynı ekte yer alan oranları aşmayan,

b) Ek-13’teki listede yer almayan eşyada %3’ü aşmayan,

c) Boru hatları ile taşınarak ithal edilenler haricindeki doğal gaz ürünlerinde %6’yı aşmayan,

farklılıklar için özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmaz.

DEĞİŞİKLİK 6- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Eski:

……………………………………….

Yeni:

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında yerleşik olma şartının sağlanamaması

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan yurt dışında ikamet eden kişilerden Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışına çıkamayanların, 31/12/2021 tarihine kadar taşıtlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesine tekrar girişlerinde, giriş tarihinden geriye doğra bir yılda en az yüz seksen beş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranmaz

DEĞİŞİKLİK 7- Aynı Kararın eki EK-1 sayılı listenin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski:

SPORTİF AMAÇLARLA İTHAL EDİLEN KİŞİSEL EŞYA VE SPOR MALZEMESİNE İLİŞKİN LİSTE

Yeni:

KİŞİSEL EŞYA VE SPORTİF AMAÇLA GEÇİCİ İTHAL EDİLEN EŞYAYA İLİŞKİN LİSTE

 

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

+90 212 442 4246