Azerbaycan'a Karabağ U.arası Havalimanı için getirilen ürünlere gümrük vergisi muafiyeti kararı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 18/06/2021 tarih ve 174 sayılı Kararı ile(link: https://nk.gov.az/az/document/5383/) , “Azerbaycan Cumhuriyeti İhracat-İthalat İşlemlerine İlişkin Gümrük Vergi Oranları’nda yapılan değişikliğe göre, Karabağ’da (Füzuli, Laçin ve Zengilan) inşa edilen uluslararası havaalanları için ülkeye getirilen ürünler (Ekli liste) gümrük vergisinden muaf tutulacaktır. Söz konusu ürünlerin adı geçen havaalanlarının inşaatı için kullanımı Azerbaycan Cumhuriyeti Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı tarafından onaylanacaktır. Söz konusu Karar yayımı tarihinden (19.06.2021) itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girer ve 1 Ocak 2024 tarihine kadar geçerlidir.

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

 

 

Söz konusu karar kapsamında gümrük vergisinden muaf olduğu ürün grupları:

XİFMN üzrə kodu

Mal mövqelərinin adları

2515

Qaba parçalanmış və ya parçalanmamış, mişarlanmış və ya mişarlanmamış və ya digər üsulla bloklara və ya düzbucaq (kvadrat  da  daxil  olmaqla)  formasında  lövhələrə  bolünmüş mərmər, travertin və ya əhəngli tuf daşı, ekausin və xüsusi
çəkisi  2,5  və  ya  daha  çox  olan  abidələr  və  ya  tikinti  üçün digər əhəngdaşları, alebastr

2516

Qaba parçalanmış və ya parçalanmamış, mişarlanmış və ya mişarlanmamış və ya digər üsulla bloklara və ya düzbucaq (kvadrat  da  daxil  olmaqla)  formasında  lövhələrə  bölünmüş
qranit,  porfir,  bazalt,  qumdaşı,  abidələr  və  ya  tikinti  üçün digər daşlar

3208

Sintetik polimerlər və ya kimyəvi modifikasiya olunmuş təbii polimerlər   əsasında   susuz   mühitdə   həll   edilmiş   və   ya dispersləşdirilmiş boyalar və laklar (emallar və polituralar da daxil   olmaqla);   bu   qrupa   dair   4-cü   qeyddə   göstərilən
məhlullar

3209

Su mühitində dispersləşdirilmiş və ya həll olunmuş, sintetik polimerlər   və   ya   kimyəvi   modifikasiya   olunmuş   təbii polimerlər əsasında boyalar və laklar (emallar və polituralar
da daxil olmaqla)

3210 00

Digər  boyalar  və  laklar  (emallar,  polituralar  və  yapışqanlı boyalar  da  daxil  olmaqla);  dərinin  işlənməsi  üçün  istifadə edilən hazır sulu piqmentlər

3917

Plastmas  borular,  borucuqlar,  şlanqlar  və  onların  fitinqləri (məsələn, birləşmələr, dirsəklər, flanslar)

3926

Plastmasdan     digər    məmulatlar    və     3901-3914     mal
mövqelərindəki digər materiallardan məmulatlar

4407

Uzununa  mişarlanma  və  ya  yarılma,  rəndələnmə  və  ya cırtlama  ilə  əldə  edilmiş,  rəndələnmə  və  ya  cilalanma  ilə emal edilməmiş və ya emal edilmiş, 6 mm-dən çox qalınlığı olan  şalbanbaşı  birləşmələri  olan  və  ya  olmayan  meşə
materialı

4409

Hər hansı bir kənarı, ucu və ya səthi profil verilmiş paqonaj halında   olan   (dişli,   oyuqlu,   zivanalı,   yonulmuş   kənarlı, yarımdairə  fiqurlu  rəndələnmə  şəklində  birləşdirmələri  ilə, fasonlu və ya analoji), rəndələnmə və ya cilalanma ilə emal edilməmiş və ya emal edilmiş, şalbanbaşı birləşmələri olan və ya olmayan taxta-şalban (döşəmənin parket örtüyü üçün
yığılmamış plankalar və frizlər də daxil olmaqla)

4410

Qatranlarla    və    ya    digər    üzvi    bağlayıcı    maddələrlə hopdurulmuş  və  ya  hopdurulmamış  ağacyonqarlı  plitələr, istiqamətləndirilmiş  yonqarlı  plitələr  (OSB)  və  ağacdan  və ya   digər   oduncaqlaşmış   materiallardan   analoji   plitələr
(məsələn, vafli plitələri)

4411

Ağacdan və ya digər oduncaqlaşmış materiallardan, qatran və   ya   digər   üzvi   maddələr   əlavə   edilmiş   və   ya   əlavə edilməmiş ağaclifli plitələr

4412

Yapışqan vasitəsilə hazırlanmış faner, fanerlənmiş panellər
və laylı oduncaqdan analoji materiallar

4413 00 000 0

Bloklar, plitələr, tirlər və ya profil verilmiş formalar şəklində preslənmiş oduncaq

4418

Deşikli ağac panelləri, yığılmış döşəmə panelləri, dam qontu və  taxtapuş  çiləkəni  də  daxil  olmaqla,  ağacdan  inşaat, xarratlıq və dülgərlik məmulatları

4420

Mozaikalı  və  inkrustasiya  ilə  bəzədilmiş  ağac  məmulatları; zərgərlik  və  ya  bıçaq  və  analoji  məmulatlar  üçün  ağac mücrülər  və  qutular;  ağac  heykəlciklər  və  digər  dekorativ məmulatlar;  94-cü  qrupda  göstərilməmiş  ağacdan  mebel
əşyaları

4804

4802  və  ya  4803  mal  mövqeyində  göstərilənlərdən  başqa, rulonlarda və ya vərəqlərdə təbaşirlənməmiş kraft-kağız və kraft-karton

5701

Hazır  və  ya  tamamlanmamış  ilməli  xalçalar  və  ya  digər
tekstil döşəmə örtükləri

5702

“Kilim”, “sumax”, “kermani” və analoji əl işi xalçaları da daxil olmaqla,  hazır  və  ya  tamamlanmamış,  taftinqsiz   və  ya flokirlənməmiş,  toxunmuş  xalçalar  və  digər  tekstil  döşəmə
örtükləri

5703

Hazır və ya tamamlanmamış taftinqli xalçalar və digər tekstil döşəmə örtükləri

5704

Hazır     və     ya     tamamlanmamış,     taftinqsiz     və     ya flokirlənməmiş,  keçədən  və  ya  fetrdən  xalçalar  və  digər
tekstil döşəmə örtükləri

5705 00

Hazır   və   ya   tamamlanmamış   digər   xalçalar   və   tekstil döşəmə örtükləri

5904

Forma üzrə biçilmiş və ya biçilməmiş  linoleum; forma üzrə biçilmiş və ya biçilməmiş tekstil əsaslı döşəmə örtükləri

6802

6801  mal  mövqeyinin  mallarından  başqa,  abidələr  və  ya tikinti   üçün   emal   olunmuş   daşlar   (şistdən   başqa),   və onlardan  məmulatlar;  altlıqlı  və  ya  altlıqsız  mozaika  üçün kubiklər və təbii daşlardan analoji məmulatlar (şist də daxil olmaqla);   təbii   daşlardan   (şist   də   daxil   olmaqla)   süni
boyanmış qranullar, qırıntılar və toz

6806

Şlak-pambığı,   mineral   silikat-pambığı   və   analoji   mineral pambıqlar;   laylanmış   vermikulit,   köpükləndirilmiş   gillər, köpükləndirilmiş  şlak  və  analoji  köpükləndirilmiş   mineral məhsullar; 6811 və ya 6812 mövqeyinin və ya 69-cu qrupun məmulatlarından  başqa,  istilik izolyasiya, səs  izolyasiya və
ya     səsuducu     mineral     materiallardan     qarışıqlar     və məmulatlar

6810

Sementdən, betondan və ya süni daşdan armaturlaşdırılmış və ya armaturlaşdırılmamış məmulatlar

6906 00 000 0

Keramika  boruları,  izolyasiya  edilmiş  boru  kəmərləri,  suyu
kənara axıdan borular və boru fitinqləri

6907

Döşənmə üçün plitələr, döşəmələr, sobalar, kaminlər və ya divarlar üçün keramik üzlük lövhəcikləri; mozaika işləri üçün keramika  kubikləri və  ya  analoji məmulatlar,  əsasda  və  ya
onsuz; bəzək üçün keramika məmulatları

6910

Keramikadan   çanaqlar,   əlüzyuyanlar,   çanaq   konsolları,
vannalar,    bide,    unitazlar,    ayaqyolu    üçün   su    bakları, pissuarlar və analoji sanitar-texniki məmulatlar

6914

Digər keramika məmulatları

7002

Kürə   (7018   mal   mövqeyinin   mikrokürələrindən   başqa), çubuq  və  ya  borucuq  formasında  olan  emal  olunmamış
şüşə

7003

Vərəqlər şəklində və ya profillənmiş, uducu, əksedici və ya əks  etdirməyən  qata  malik  olan,  lakin  başqa  üsulla  emal olunmamış tökmə və yayma şüşələr

7004

Vərəqlər  şəklində,  uducu,  əksedici  və  ya  əks  etdirməyən qata  malik  olan  və  ya  olmayan,  lakin  başqa  üsulla  emal
olunmamış, dartılmış və üfürülmüş şüşə

7006 00

7003,  7004  və  ya  7005  mal  mövqelərinin  əyilmiş,  tin-tin, oyulmuş, dəlinmiş, minalanmış və ya başqa üsulla işlənmiş, lakin   çərçivəyə   salınmamış   və   ya   başqa   materiallarla
kombinasiya edilməmiş şüşələr

7007

Təhlükəsiz  şüşə,  həmçinin  möhkəmləndirilmiş  (bərkidilmiş) və ya çoxqatlı şüşə

7019

Şüşə lifi (şüşə-pambığı daxil olmaqla) və ondan hazırlanmış məmulatlar (məsələn, iplik, parçalar)

7020 00

Şüşədən digər məmulatlar

7301

Qara  metallardan  zivanalı  konstruksiyalar,  burğulanmış  və ya  burğulanmamış,  deşilmiş  və  ya  deşilməmiş,  monolit  və ya   yığma   elementlərdən   hazırlanmış;   qara   metallardan
künclüklər, fasonlu və xüsusi qaynaq edilmiş profillər

7304

Qara metallardan (tökmə çuqundan istisna olmaqla) tikişsiz borular, borucuqlar və içiboş profillər

7305

Qara  metallardan  digər  borular  və  borucuqlar  (məsələn, qaynaq    edilmiş,    pərçimlənmiş    və    ya    analoji    üsulla birləşdirilmiş),   dairəvi   en   kəsikli,   xarici   diametri   406,4 mm-dən çox olan

7306

Qara metallardan borular, borucuqlar və digər içiboş profillər (məsələn, açıq tikişli və ya qaynaq edilmiş, pərçimlənmiş və
ya analoji üsulla birləşdirilmiş)

7308

Qara    metallardan    metal    konstruksiyalar    (9406    mal mövqeyinin  yığma  tikinti  konstruksiyalarından  başqa)  və onların  hissələri  (məsələn,  körpülər  və  onların  seksiyaları, şlüz qapıları, qüllələr, şəbəkəli dirəklər, dam çatıları, inşaat fermaları,   qapılar   və   pəncərələr   və   onların   çərçivələri, qapılar üçün kandarlar, jalüzlər, balyustradalar, dayaqlar və sütunlar);  metal  konstruksiyalarında  istifadə  üçün  nəzərdə tutulmuş  qara  metallardan  hazırlanmış  vərəqlər,  çubuqlar,
künclüklər, fasonlu profillər, borular və analoji məmulatlar

7316 00 000 0

Qara   metallardan   lövbərlər,   dördqarmaqlı   lövbərlər   və onların hissələri

7318

Qara  metallardan  vintlər,  boltlar,  qaykalar,  böyük  vintlər, burulub    keçirilən    qarmaqlar,    pərçimlər,    şpon    civiləri,
şplintlər, şaybalar (o cümlədən yaylı) və analoji məmulatlar

7322

Qara  metallardan  qeyri-elektrik  qızdırma  ilə  mərkəzi  isitmə üçün   radiatorlar   və   onların   hissələri;   qara   metaldan, quraşdırılmış ventilyatorla və ya mühərrikli hava üfürənlərlə təchiz  olunmuş  qeyri-elektrik  qızdırma  ilə  hava  qızdırıcıları
və   isti   havanın   verilməsi   üçün   (həmçinin,   təzə   və   ya kondisiyalaşdırılmış  havanın  verilməsi  üçün  qurğular  daxil

 

olmaqla) paylayıcı qurğular və onların hissələri

7326

Qara metallardan digər məmulatlar

7419

Misdən digər məmulatlar

7604

Alüminium çubuqlar və profillər

7608

Alüminium borular və borucuqlar

7610

Alüminium   metal   konstruksiyalar   (9406   mal   mövqeyinin yığma  inşaat metal konstruksiyalarından başqa) və  onların hissələri (məsələn, körpülər və onların seksiyaları, qüllələr, şəbəkəli  dirəklər,  dam  çatıları,  inşaat  fermaları,  qapılar, pəncərələr  və  onların  çərçivələri,  qapılar  üçün  kandarlar, balyustradlar,   dayaqlar   və   sütunlar);   metal   konstruksi- yalarında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş vərəqlər, çubuqlar,
profillər, borular və analoji alüminium məmulatları

7616

Alüminiumdan digər məmulatlar

8201

Əl  alətləri:  süngüşəkilli  və  çalovşəkilli  kürəklər,  kərkilər, külünglər,    çapacaqlar,    yabalar    və    dırmıqlar;    baltalar, dəhrələr  və  analoji  doğrayıcı  alətlər;  bütün  növ  bağban qayçıları;  dəryazlar,  oraqlar,  quru  ot  və  saman  bıçaqları, bağ  qayçıları,  ağacların  yarılması  üçün  pazlar  və  kənd təsərrüfatında, bağçılıqda və ya meşə təsərrüfatında istifadə
olunan digər alətlər

8202

Əl  mişarları;  bütün  tip  mişarlar  üçün  lövhələr  (uzununa kəsmə üçün, oyuqların kəsilməsi üçün və ya dişsiz lövhələr daxil olunmaqla)

8203

Əyələr, nadfillər, törpülər, kəlbətinlər (itiağız kəlbətinlər daxil olmaqla),    yastıağız    kəlbətinlər,    passatijlər,    pinsetlər, maşacıqlar,    metalkəsən    qayçılar,    borukəsən    qurğular,
boltkəsən qayçılar, deşikaçanlar və analoji əl alətləri

8204

Əl qayka açarları (torsiometrli qayka açarları daxil olmaqla, lakin  dolamaçarxlar  istisna  olmaqla);  dəstəkli  və  ya  onsuz
qayka açarları üçün dəyişdirilən başlıqlar

8205

Başqa  yerdə  adları  çəkilməyən  və  ya  daxil  olunmayan  əl alətləri  (almaz  şüşəkəsənlər  də  daxil  olmaqla);  lehimləmə lampaları;  dəzgahların  və  ya  su  şırnaqlı  kəsici  maşınların ləvazimatlarından   və   hissələrindən   başqa,   məngənələr, sıxaclar  və  analoji  məmulatlar;  dəmirçi  zindanları;  daşınan
kürələr (dəmirçi ocaqları); əl və ya ayaq ötürücüsü ilə dayaq konstruksiyalı cilalayıcı dairələr

8206 00 000 0

8202-8205 mal mövqelərinin iki və ya daha çox alətləri, dəst şəklində, pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmuş

8207

Metalın  ekstruziyası  və  ya  məftil  çəkmə  üçün  filyerlər  də daxil  olmaqla  əl  alətləri  üçün  mexaniki  ötürücülü  və  ya onsuz    və    ya    dəzgahlar    üçün    (məsələn,    presləmə, ştamplama,  doğrama,  yiv   açma,  deşmə,  oyma,  çəkmə, frezləmə, torna emalı və ya vintləmə üçün) dəyişdirilən işçi alətləri,  qaya  süxurlarının  və  ya  torpağın  qazılması  üçün
alətlər

8302

Mebel,  qapılar,  pilləkənlər,  pəncərələr,  pərdələr,  nəqliyyat vasitələrinin  salonları,  sərraclıq  məmulatları,  çamadanlar, yeşiklər, mücrülər və ya analoji məmulatlar üçün qiymətsiz metallardan     bərkidici     armatura,     furnitur     və     analoji məmulatlar;     qiymətsiz     metallardan     şlyapalar     üçün asılqanlar, şlyapalar üçün qarmaqlar, kronşteynlər və analoji məmulatlar;  qiymətsiz  metallardan  bərkidici  qurğulu  mebel təkərləri; qapıların bağlanılması üçün qiymətsiz metallardan
avtomatik qurğular:

8402

Buxar qazanları və ya digər buxar yaradan qazanlar (aşağı təzyiqli buxar yarada bilən mərkəzi istilik su  qazanlarından başqa); qaynar su qazanları

8403

8402  mal  mövqeyinin  qazanlarından  başqa,  mərkəzi  istilik
qazanları

8412

Digər mühərriklər və güc qurğuları

8413

Məsrəfölçənlərlə   və   ya   onlarsız   maye   nasosları;   maye
qaldırıcıları

8414

Vakuum    və    ya    hava    nasosları,    hava    və    ya    qaz kompressorları    və    ventilyatorlar;    filtrli    və    ya    filtrsiz, ventilyasiyalı  və  ya  hava  dövrlü  sorucu  qalpaqlar  və  ya
ventilyasiyalı dolablar

8415

Rütubəti  ayrıca  tənzimləyə  bilməyən  kondisionerlər  daxil olmaqla  mühərrikli  ventilyatorla  və  havanın  temperaturunu
və   rütubətini   ölçən   cihazlarla   təchiz   olunmuş   havanın kondisiyalaşdırılması üçün qurğular

8418

Soyuducular,  dondurucular  və  elektrik  və  ya  başqa  tipli digər   soyuducu  və  ya  dondurucu  avadanlıq;  8415  mal mövqeyinin havanın kondisiyalaşdırılması üçün qurğulardan başqa, istilik nasosları

8421

Mərkəzdənqaçma  quruducular  daxil  olmaqla  sentrifuqalar;
mayelərin  və  ya  qazların  filtrlənməsi  və  ya  təmizlənməsi üçün qurğular və avadanlıq

8428

Digər  qaldırılma,  yerdəyişmə,  yüklənmə  və  ya  boşaldılma üçün  maşınlar  və  qurğular  (məsələn,  liftlər,  eskalatorlar,
konveyerlər, kanat yolları)

8471

Hesablayıcı maşınlar və onların blokları; başqa yerdə adları çəkilməyən   və   ya   daxil   olmayan   maqnit   və   ya   optik hesablayıcı   qurğular,   kodlaşdırılmış   formada   məlumatı informasiya   daşıyıcılarına   köçürmək   üçün   maşınlar   və
informasiyanın işlənməsi üçün oxşar maşınlar

8475

Elektrik   və   ya   elektron   lampaların,   borucuqların   və   ya elektron-şüa     borucuqların     və     ya     şüşə     kolbalarda qazboşalma lampaların yığılması üçün maşınlar; şüşənin və ya  şüşə  məmulatların  hazırlanması  və  ya  isti  emalı  üçün
maşınlar

8501

Elektrik   mühərriklər   və   generatorlar   (elektrik   generator qurğularından başqa)

8502

Elektrik generator qurğuları və fırlanan elektrik dəyişdiriciləri

8504

Elektrik     transformatorlar,     statik     elektrik     dəyişdiricilər (məsələn, düzləndiricilər), induktivlik çarxları və drossellər

8516

Elektriklə  işləyən  axar  tipli  və  ya  tutumlu  su  qızdırıcıları, batırılma  elektrik  qızdırıcıları;  hər  hansı  bir  məkanın  və torpağın  isidilməsi  üçün  elektrik  avadanlıq,  saçlara  qulluq üçün  elektrotermik  aparatlar  (məsələn,  saç  quruducuları, biqudi, isti burma üçün maşalar) və əl quruducuları; elektrik ütülər;  digər  məişət  elektrik  qızdırıcı  cihazları;  8545  mal mövqeyində   göstərilənlərdən   başqa,   elektrik   müqavimət
qızdırıcıları

8525

Tərkibində    qəbuledici,    səsyazan    və    ya    səsləndirici aparatura  olan  və  ya  olmayan  radioyayım  və  ya  televiziya üçün  ötürücü  aparatura;  televiziya  kameraları,  rəqəmsal
kameralar və yazan videokameralar

8526

Radiolokasiya,   radionaviqasiya   aparaturası   və   uzaqdan
idarəetmə üçün radioaparatura

8528

Tərkibində  televiziya  üçün  qəbuledici  aparatura  olmayan monitorlar    və    proyektorlar;    tərkibində    geniş    yayımlı radioqəbuledici   və   ya   səsi   və   ya   təsviri   yazan   və   ya canlandıran aparatura olan və ya olmayan televiziya rabitəsi
üçün qəbuledici aparatura

8536

1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün elektrik dövrələrinin kommutasiyası   və   ya   qorunması   üçün   və   ya   elektrik dövrələrinə  qoşulmaq  və  ya  elektrik  dövrlər  üçün  elektrik aparatura   (məsələn,   qoşucu   açarlar,   dəyişdirici   açarlar, kəsicilər,  rele,  əriyən  qoruyucular,  gərginlik  sıçrayışlarının söndürücüləri,   ştepsel   vilkaları   və   rozetkaları,   elektrik lampaları  üçün  patronlar  və  digər  birləşdiricilər,  birləşdirici
qutular);  optik  liflər,  optik-lifli  jqutlar  və  ya  kabellər  üçün birləşdiricilər

8537

Elektrik cərəyanının idarəetməsi və ya bölüşdürülməsi üçün 8535  və  ya  8536  mal  mövqeyinin  iki  və  ya  daha  çox qurğusu   ilə   təchiz   olunmuş,   o   cümlədən   90-cı   qrupun cihazlarını,  qurğularını  və  rəqəmsal  idarəetmə  aparatlarını daxil  edən,  tərkibində  8517  mal  mövqeyinin  kommutasiya qurğuları   olmayan   pultlar,   panellər,   konsollar,   masalar,
bölüşdürücü şitlər və elektrik aparatları üçün digər təməllər

8539

Hermetik  istiqamətlənmiş  işıq  lampaları  da  daxil  olmaqla elektrik  közərmə  və  ya  qazlaboşalma  lampaları,  eləcə  də ultrabənövşəyi və ya  infraqırmızı  lampalar;  qövs  lampaları,
işıqsaçan diod lampalar (LED)

8544

Birləşdirici  qurğularla  və  ya  onlarsız  izolyasiyalı  naqillər (minalanmış  və  ya  anodlaşdırılmış  naqillər  daxil  olmaqla), kabellər    (koaksial    kabellər    daxil    olmaqla)    və    digər izolyasiyalı  elektrik  keçiriciləri;  elektrik  keçiricilərlə  və  ya
birləşdirici  elementlərlə  yığılıb-yığılmamasından  asılı  olma- yan fərdi örtüklü liflərdən təşkil olunmuş lifli-optik kabellər

8547

8546 mal mövqeyinin izolyatorlarından başqa, yalnız yığma məqsədilə  qəlibləmə  zamanı  montaj   edilmiş   bəzi   metal komponentlər  nəzərə  alınmadan  (məsələn,  yivli  patronlar) tamamilə  izolyasiya  materiallarından  hazırlanmış,  elektrik maşınlar,  qurğular  və  cihazlar  üçün  izolyasiya  armaturası; izolyasiya  materialları  ilə  üzlənmiş  qiymətsiz  metallardan elektrik keçiricilər üçün borucuqlar və onlar üçün birləşdirici
detallar

8708

8701-8705  mal  mövqelərinin  mühərrikli  nəqliyyat  vasitələri üçün hissələr və ləvazimatlar

8716

Qoşqular  və  yarımqoşqular;  digər  özügetməyən  nəqliyyat
vasitələri, onların hissələri

9022

Rentgenoqrafik  və  ya  radioterapevtik  aparatura,  rentgen borucuqlar  və  digər  rentgen  şüaların  generatorları,  yüksək gərginlik generatorları, idarəetmə şitləri və pultları, ekranlar, masalar,  kreslolar  və  müayinə  və  ya  müalicə  üçün  analoji məmulatlar daxil olmaqla rentgen, alfa, beta və ya qamma şüaların istifadəsinə əsaslanan tibbi, cərrahi, stomatoloji və ya   baytarlıqda   istifadəsi   üçün   nəzərdə   tutulmuş   və   ya
nəzərdə tutulmamış aparatura

9401

Çarpayıya çevrilən və ya çevrilməyən oturma mebeli (9402
mal mövqeyində göstərilənlərdən başqa) və onun hissələri

9403

Digər mebel və onun hissələri

9405

Projektorlar,   dar   istiqamətli   işıq   lampaları,   fənərlər   və onların    hissələri    daxil    olmaqla    başqa    yerdə    adları çəkilməyən və ya daxil olunmayan lampalar və işıqlandırıcı avadanlıq;   başqa   yerdə   adları   çəkilməyən   və   ya   daxil olmayan  işıq  lövhələri,  üzərində  ad  və  ya  ünvan  yazılmış işıq  tabloları  və  quraşdırılmış  işıq  mənbəyi  olan  analoji
məmulatlar və onların hissələri