Blog

TS 6269/T2 RULMANLI YATAKLAR - BİR SIRA BİLYALI, RADYAL STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM - 2020/8)

TS 6269/T2 (Nisan 2019) “Rulmanlı Yataklar-Bir Sıra Bilyalı, Radyal” standardının tadilinin uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlenmiştir.

İlgili tebliğ aşağıdaki gibidir.

 

 

 

22 Ekim 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31282

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 6269/T2 RULMANLI YATAKLAR – BİR SIRA BİLYALI,

RADYAL STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM – 2020/8)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 6269/T2 (Nisan 2019) “Rulmanlı Yataklar-Bir Sıra Bilyalı, Radyal” standardının tadilinin uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, delik anma çapı 2,5 mm-250 mm (dâhil) arasındaki bir sıra bilyalı, radyal rulmanlı yatakları kapsar.

(2) Bir sıra bilyalı, açısal temaslı, dört nokta temaslı, omuzlu, tespit bilezikli, dış bileziğin dış yüzeyi bombeli rulmanları, ince kesitli rulmanları, tek yöne dönebilen rulmanları, iç bileziği veya dış bileziği iki parça olan rulmanları, fosfat veya kadmiyum kaplanmış rulmanları, dış bileziği çatlatılmış olan sık taneli rulmanları, doldurma kanallı rulmanları, kafesi olmayan rulmanları, flanşlı rulmanları, iç bileziği veya dış bileziği veya her iki bileziği de plastik veya poliamid malzemeden yapılmış rulmanları, iç bileziği veya dış bileziği veya her iki bileziği de sacdan kalıpta şekillendirilerek yapılmış rulmanları (örneğin debriyaj rulmanları ve benzerleri), paslanmaz çelikten rulmanlar ile bilyaları seramik malzemeden olan, bileziklerinden biri veya her ikisi de seramik malzemeden olan veya seramik malzeme ile kaplanmış olan radyal rulmanlı yatakları, dış bileziklerinin bir köşesinde oldukça büyük radyüsler bulunan, radyüs ve pürüzlülük değerleri standarda göre farklı olan forklift rulmanlarını, standard dışı ölçülere sahip  baskı rulmanları (örneğin debriyaj rulmanları ve benzerleri), farklı amaçlar için imal edilmiş, dış yüzeyi veya çalışma yüzeylerinde taşlama yapılmamış özel rulmanları kapsamaz.

(3) Bu standard; bir sıra bilyalı, radyal rulmanlı yatakların tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dairdir.

(4) Not 1: Bu standardda “bir sıra bilyalı, radyal rulmanlı yatak” terimi yerine bundan sonra sadece “rulmanlı yatak” terimi kullanılır.

(5) Not 2: Radyal kesiti delik çapının dörtte birinden küçük olan veya radyal kesiti yuvarlanma elemanının çapının iki katından küçük olan rulmanlara “ince kesitli rulmanlar” denir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 6269 (Nisan 2015) “Rulmanlı Yataklar-Bir Sıra Bilyalı,  Radyal” standardı, 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 6269 Rulmanlı Yataklar-Bir Sıra Bilyalı,  Radyal Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2016/7) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulmuştur. Söz konusu standardın 6.2.2 “Rulmanlı yatakların işaretlenmesi” maddesi, TS 6269 (Nisan 2015) standardı esas alınarak tadil edilmiştir. TSE Teknik Kurulunun 29/4/2019 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiş olan tadil metni imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 6269/T2 (Nisan 2019) “Rulmanlı Yataklar-Bir Sıra Bilyalı,  Radyal” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 6269/T2 (Nisan 2019) “Rulmanlı Yataklar-Bir Sıra Bilyalı, Radyal” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 6269/T2 (Nisan 2019) “Rulmanlı Yataklar-Bir Sıra Bilyalı, Radyal” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 6269/T2 (Nisan 2019) “Rulmanlı Yataklar-Bir Sıra Bilyalı, Radyal” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

+90 212 442 4246