Hizmetlerimiz

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Nedir?

OKSB, Gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş, kayıtları izlenebilir olan kişilere tanınan ve gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde belli kolaylıkların tanınmasına olanak veren özel bir belge ve haktır. OKSB A, B ve C  olma üzere üç ayrı sınıfta verilmektedir.
 

Kimler Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Sahibi Olabilir?

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Dış Ticaret Sermaye Şirketleri
 • Aynı şirketler grubuna bağlı grup imalatçıları adına ihracat yapan grup ihracatçıları,
 • Aynı şirketler grubuna bağlı grup imalatçıları adına ithalat yapan grup ithalatçıları,
 • İmalatçılar
 • Ar-Ge Merkezleri
 • Bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri,
 • Kendi adına ihracat ve/veya ithalat yapan imalatçı olmayan kişiler.

 

Statü Belgesi Sahiplerinin Yaralanabileceği Genel Uygulamalar Nelerdir?

a) Kayıt yoluyla rejim beyanı (Henüz uygulamaya konulmamıştır)

b) Mavi hat uygulaması

c) Eksik belge ve bilgiyle beyan

d) ATR dolaşım belgesi düzenleme

e) Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın yararlanma

f)  Götürü teminat sistemi

g) Kısmi teminat sistemi

Onaylanmış Kişi Statü Belgesine Sahip Olabilmek için Gereken Genel Koşullar Nelerdir?

Güvenirlilik Kriteri

 • Yönetim kurulu üyeleri, sermayedarlar ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde yetkili kişilerin Gümrük Yönetmeliğinin 23/a maddesinde sayılan suçları işlememiş olmaları gerekir,
 • Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmaması
 • İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sigorta prim borcu olmaması
 • Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş gümrük vergisi ve gümrük cezası borcu olmaması
 • Vergi kaybına yol açan Gümrük Yönetmeliğinin 23/b ve 23/c maddelerindeki oranlarda kesinleşmiş gümrük cezası uygulanmamış olması
 • Gümrük mevzuatına aykırı hareket etmekten ötürü Gümrük Yönetmeliğinin 23/ç maddesindeki oranlarda kesinleşmiş usulsüzlük cezası uygulanmamış olması.
Mali Yeterlilik ve Kayıtların İzlenebilirliği
 • Mali yapısı ile kayıt tutma sisteminin son iki yıllık kayıtları üzerinden incelenmesi neticesinde mali yeterliliği ve kayıtların izlenebilirliğinin Yeminli Mali Müşavirce onaylanmış olması
Diğer Hususlar
 • İhracatçılar için performans ve güvenilirliğinin Türkiye İhracatçılar Meclisi veya ihracatçı birliklerince onaylanmış olması,
 • A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsü için dış ticaret sermaye şirketleri, grup ihracatçıları, grup ithalatçıları, Ar-Gemerkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç imalatçı olması.

 

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

+90 212 442 4246